Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>
Gosuj:

Czerwony kapturek jedzie przez las na swoim rowerku. Nagle zza krzaków wyskakuje wilk i psuje rowerek dziewczynce. Zdenerwowany nied¼wied¼ widz±c cala te sytuacje, mocno sie wkurzy³ i kaza³ wilkowi zespawaæ rowerek. Wilk zrobi³ to i czerwony kapturek pojecha³ do babci.
U BABCI:
- Babciu a dlaczego masz takie du¿e uszy??
- ¯eby ciê lepiej s³yszeæ kochaniutka...
- Babciu a dlaczego masz takie du¿e zêby??
- ¯eby sie ³adniej do ciebie u¶miechaæ...
- Babciu a dlaczego masz takie czerwone oczy??
- Od spawania tego cholernego rowerka!!!


Doda: £aÆatA

2007-10-06 13:11:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kiedy Pinokio pozna³ ¿e jest z drewna???
Jak wali³ konia i siê zapali³.


Doda: kondzo

2007-10-06 13:11:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi Kubu¶ Puchatek do Prosiaczka i mówi:
- Wiem jaki bêdzie Twój los!
-A co? Czyta³e¶ mój horoskop?
- Nie, ksi±¿kê kucharsk±!


Doda: Weru¶ yorczek

2007-10-29 19:04:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie Czerwony Kapturek ¶cie¿k±, patrzy a z krzaków wystaje g³owa Wilka.
- Wilku czemu masz takie wielkie oczy?
- Kurde, nawet siê spokojnie wysraæ nie mo¿na...


Doda: tytus

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rodzina wilków ogl±da telewizjê. Gdy zaczyna siê emisja bajki o Czerwonym Kapturku ojciec-wilk mówi do ¿ony:
- Wy³±cz ten telewizor.
- Dlaczego?
- Nie cierpiê takich krwawych bajek!


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jasiu pyta siê w podstawówce Ma³gosi:
- mogê ci zrobiæ bobaska?
Gosia odpowiada:
- mo¿e w gimnazjum.
Jasiu pyta o to samo.
A Gosia odpowiada:
- mo¿e w liceum
W liceum Jasiu pyta:
- Gosia, mogê ci zrobiæ bobaska?
A Ma³gosia:
- teraz tak.
Jasiu chwyta za policzki Gosi i mówi:
- o ty mój bobasku


Doda: górni¶

2007-11-16 19:30:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Za górami, za lasami , za rzekami,
w ma³ej dolince sta³ ma³y, zielony domek.
A w tym ma³ym zielonym domku sta³ ma³y
zielony stoliczek, a na tym ma³ym,
zielonym stoliczku sta³ ró¿owy
krasnoludek i mówi :
- Ku..., chyba nie jestem z tej bajki.


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wilk napad³ na Czerwonego Kapturka. Zabra³ mu koszyczek i szuka w nim kie³basy, a po chwili pyta:
- Dlaczego dzisiaj nie ma w koszyczku ¿adnej wêdliny?
- Babcia od wczoraj jest na diecie!


Doda: koxiki

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pch³a do pch³y:
- gdzie by³a¶ na wakacjach?
- na krecie.


Doda: kamil m

2007-10-06 13:11:29

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Sierotka Marysia idzie do ³azienki wyk±paæ siê. Krasnoludki chc± j± podgl±daæ, jednak s±
za ma³e, aby dosiêgn±æ dziurki od klucza. Uradzi³y wiêc, ¿e stan± jeden na drugim, a ten na
górze bêdzie j± podgl±da³ i bêdzie mówi³ pozosta³ym co widzi. Gdy ju¿ dosiêgn±³ dziurki od
klucza, mówi:
- Zdjê³a stanik!
- Zdjê³a stanik, zdjê³a stanik, zdjê³a stanik - powtarzaj± szeptem jeden drugiemu, a¿ wie¶æ
dosz³a do stoj±cego na dole.
- I co, i co, i co? - pytanie wraca do tego na górze.
- Zdjê³a majtki!
- Zdjê³a majtki, zdjê³a majtki, zdjê³a majtki...
- I co, i co, i co?
- Nic, stoi.
- Mnie te¿, mnie te¿, mnie te¿...


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie czerwony Kapturek do chorej babci.
W pewnej chwili wyskakuje zza drzewa Wilk i mówi
-Cze¶æ Kapturku...zaraz ciê poca³uje tam gdzie jeszcze nikt ciê nie ca³owa³..haha
Kapturek parchn±³ i mówi
-Ta...chyba kurwa w koszyczek!!!


Doda: Aja773

2007-10-06 13:10:54

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wilk spotka³ w lesie Czerwonego Kapturka.
- Zjem ciê - mówi.
- Wilku, zanim mnie zjesz, pokochaj mnie trochê - prosi Czerwony Kapturek.
Tak te¿ siê sta³o. Wilk zabiera siê do zjedzenia C.K.
- Wilku, by³o tak dobrze! Pokochaj mnie jeszcze raz!
Wilk ponownie spe³nia jej pro¶bê, jeszcze raz i kilka razy.
Na drugi dzieñ nad grobem wilka nied¼wied¼ wyg³asza mowê po¿egnaln±:
- Odszed³ nasz drogi brat... A niech mi tu kto¶ jeszcze wpu¶ci te q*.*ê do lasu!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czerwony Kapturek widzi wilka pêdz±cego z bukietem ró¿.
- Wilku, dok±d gnasz z tymi kwiatami?
- Jak to dok±d?! Przecie¿ dzisiaj jest Dzieñ Babci!


Doda: grabus

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kapciuszek p³acze. Przychodzi wró¿ka i mówi:
- kopciuszku czemu p³aczesz?
- bo nie mogê i¶æ dzi¶ na bal!
- a czemu nie mo¿esz i¶æ dzi¶ na bal?
- bo bal jest jutro!!!!!!!!


Doda: agatka

2007-10-06 13:11:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie Kubu¶ Puchatek przez las patrzy, a tam dzik.
Zacz±³ wiêc uciekaæ. Schowa³ siê w swoim domku.
Dzik podbiega i krzyczy:
- Jest Kubu¶ Puchatek?
- Nie ma. - odpowiada Kubu¶.
- Jak przyjdzie to mu powiedz, ¿e Prosiaczek wróci³ z woja.


Doda: bielun

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - Opisy gg - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok

0.0067