Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...17 [Losowe] >>>
Gosuj:

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, w±troba mnie boli.
- A czy pije pan wódkê? - pyta lekarz.
- Pijê, pijê panie doktorze, ale mi nie pomaga...


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi facet do seksuologa i mówi:
- Panie doktorze, mam kompleks ma³ego cz³onka.
Lekarz na to:
- My¶lê, ¿e to Pana najmniejszy problem.


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dentysta do pacjenta:
- A teraz lojalnie uprzedzam pana, ze bêdzie bola³o. Proszê mocno
zacisn±æ zêby i szeroko otworzyæ usta...


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do m³odego lekarza dzwoni telefon. Dzwoni jego kolega i zaprasza go na partyjkê bryd¿a. Lekarz odk³ada telefon i mówi do ma³¿onki:
- Kochanie, mam nag³e wezwanie. Musze jechaæ do szpitala.
- Co¶ powa¿nego?
- Tak, ju¿ tam jest trzech innych lekarzy.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi facet do psychologa.
- Panie doktorze... - mówi. - Mia³em dziwny sen. ¦ni³a mi siê moja matka, która sta³a odwrócona do mnie ty³em. Kiedy siê obróci³a, okaza³o siê, ¿e ma pana twarz. Obudzi³em siê zlany zimnym potem. Nie mog³em zasn±æ, wiêc wypi³em puszkê coli i pobieg³em do pracy. Panie doktorze, móg³by mi pan wyt³umaczyæ znaczenie mojego dziwnego snu?
Psycholog my¶li przez chwilê, notuje co¶ w swoim notesie, po czym mówi:
- Puszka coca-coli? I to ma byæ ¶niadanie, m³ody cz³owieku?


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dermatolog wyja¶nia przyczyny ³ysienia...
- Je¶li pacjent ³ysieje od czo³a to od my¶lenia
- Je¶li od czubka g³owy to od sexu
- Je¶li i tu i tu to od my¶lenia o seksie...


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi zezowata baba do zezowatego lekarza,
a lekarz mówi:zaraz zaraz nie wszystkie naraz


Doda: pawel groch

2007-10-06 13:10:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Panie doktorze-pyta pacjentka-jak mam siê pozbyæ zbêdnych kilogramów?
-najlepiej-radzi lekarz-zostawiæ je na talerzu...


Doda: madzia i micha¶

2007-10-06 13:11:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Co mówi ko¶ciotrup do swojego kolegi kiedy jest na niego rozz³oszczony? Bo ci porachuje wszystkie ko¶ci!........

Doda: magda

2008-05-05 23:26:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

U psychiatry:
- Trochê siê pogubi³em w pañskiej historii. Czy móg³by pan zacz±æ od pocz±tku?
- No dobrze. A wiêc, na pocz±tku stworzy³em Ziemiê...


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do gabinetu ginekologicznego wchodzi m³oda kobieta, w ¶rodku zasta³a dwoch
mê¿czyzn w bia³ych fartuchach.
- Ja na badania!
- Niech siê pani rozbierze.
Najpierw jeden z mê¿czyzn ja przebada³, a potem drugi.
- I co? W porz±dku? - pyta pacjentka.
- Nic z³ego nie zauwa¿yli¶my, ale niech pani lepiej poczeka na lekarza, bo my tu
tylko okna malujemy!


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Pani Nowakowa - mówi ginekolog do swojej pacjentki - mam dla pani
dobra wiadomo¶æ.
- Ja nie nazywam siê Nowakowa tylko Nowakówna.
- W takim razie mam dla pani z³± wiadomo¶æ.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szpital psychiatryczny. Ordynator oprowadza m³odego psychiatrê po oddziale:
- Tutaj jest sala Napoleonów, a tutaj - mechaników samochodowych...
- A gdzie oni s±? Nikogo nie widzê.
- Le¿± pod ³ó¿kami i naprawiaj±...


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pacjent w szpitalu do pielêgniarki:
- Ale to lekarstwo niedobre. Obrzydliwo¶æ!
- To nie lekarstwo. To obiad.


Doda: miki

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Z drzwi gabinetu lekarskiego wypada facet kopniêty przez zdenerwowanego
lekarza.
- Nastêpny proszê!
- Pan doktor chyba dzi¶ nie w humorze. Mo¿e przyjdê jutro...
- Och, nie! Po prostu tamten facet, którego od dziesiêciu lat leczê
na ¿ó³taczkê dopiero dzi¶ powiedzia³, ze jest Chiñczykiem.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...17 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl

0.0092