Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...6 [Losowe] >>>
Gosuj:

My¶liwy chwali siê koledze:
-Ostatnio mia³em wyj±tkowe szczê¶cie! Jednym strza³em
po³o¿y³em dwa zaj±ce, kuropatwê i dzika!
-Wielka sztuka! Ja te¿ tak potrafiê!
-Strzelaæ?
-Nie, oszukiwaæ!


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przy ognisku, po polowaniu jeden z my¶liwych pyta:
-Czy wszyscy wrócili z polowania?
-Wszyscy.
-Byli cali i zdrowi?
-Tak.
-Chwa³a Bogu, wiêc to jednak by³ jeleñ...


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W sklepie my¶liwskim sprzedawca pyta F±farow±:
-Po co pani ¶rut? Przecie¿ pani nie poluje.
-Wepchnê go do cielêciny, a jak jeszcze posypiê ja
przyprawa do dziczyzny, to go¶cie uwierz±, ¿e mój ma¿
w koñcu cos upolowa³!


Doda: laska

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

F±fara wybiera siê na polowanie. ¯ona dziwi siê:
-Idziesz bez naboi?
-Tak bêdzie znacznie taniej, a rezultat i tak bêdzie ten sam,
co zwykle.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pocz±tkuj±cy my¶liwy, z przera¿aniem wo³a do stoj±cego
obok kolegi:
-Co to by³o? Kto strzela³? Do czego?
-Nikt nie strzela³, to tylko gajowy kichn±³.


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Restauracja - chwali siê przy piwku jeden z my¶liwych:
Wyobra¼cie sobie idê w lesie, patrzê: - zaj±c. Ja za flintê, strzal i do torby.
Niebawem, patrzê wilk, ja za flintê, strza³ i do torby.
Mam szczê¶cie - idê, a tu rogacz, ja za flintê, strza³ i do torby, nie uwierzycie, a tu obok niedzwied¼ ja za flintê.
Na to jeden ze s³uchaczy:
- Ch³opie strzeliæ jeszcze mo¿esz, ale jak go w³o¿ysz do torby, to Ciê strzela w pysk.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Mama mówi do zaj±czka:
-Teraz zatkaj sobie uszy.
-Dlaczego?
-Za tamtym drzewem zaczai³ siê my¶liwy.
-Boisz siê, ¿e trafi?
-Nie. Nie chcê, ¿eby¶ s³ysza³ co powie, kiedy spud³uje!


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na polowaniu F±fara pyta stoj±cego obok my¶liwego:
-Jak strzeli³em?
-Znakomicie! Gdyby tylko ten jeleñ sta³ trochê bardziej
w lewo...


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W poci±gu Jasio jedzie obok mê¿czyzny maj±cego blizny
po ospie. Przygl±da mu siê, w koñcu mówi:
-Pan, to musi byæ wyj±tkowo zagorza³ym my¶liwym!
-Dlaczego tak sadzisz?
-Widzê, ¿e ma pan ¶lady ¶rutu na twarzy.


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pewien my¶liwy opowiada, jak bêd±c na polowaniu w Afryce
przeprawia³ siê wielka ³odzi± przez Nil.
-To straszne! - wo³a s³uchaj±ca go kobieta.-Przecie¿
móg³ pan uton±æ!
-Wykluczone, droga pani! Krokodyle nigdy by do tego nie
dopu¶ci³y!


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

My¶liwy przechwala siê przed kolegami swoja pewna rêka
i niezawodnym okiem. Aby zademonstrowaæ swoje umiejêtno¶ci
strzeleckie, strzela do przelatuj±cej gêsi. Gê¶ leci dalej.
-Koledzy cud, cud ! - wo³a do kolegów.-Pierwszy raz w ¿yciu
widzê lec±ca martwa gê¶!


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W sadzie:
-A wiêc oskar¿ony przyznaje siê, ¿e w czasie polowania
postrzeli³ gajowego?
-Tak, przyznaje siê.
-Czy oskar¿ony mo¿e podaæ jakie¶ okoliczno¶ci
³agodz±ce?
-Tak, gajowy nazywa siê Zaj±c!


Doda: robert

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

My¶liwy bierze strzelbê i o¶wiadcza ¿onie, ¿e idzie upolowaæ
dzika. Po godzinie wraca zziajany, krzycz±c:
-Zabarykaduj drzwi, prowadzê go ¿ywego!


Doda: tytus

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwaj my¶liwi przechwalaj± siê:
-Czy wiesz, ¿e ostatnio w Afryce z odleg³o¶ci 500 metrów
jednym strza³em po³o¿y³em trupem s³onia?
-A ja ostatnio p³yn±c przez Morze Koralowe w³asnorêcznie
udusi³em wieloryba!
-Tak, tak...A skoro ju¿ mowa o morzu...Czy s³ysza³e¶ cos
o Morzu Martwym?
-oczywi¶cie.
-To w³a¶nie ja z bratem zabili¶my je!


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

My¶liwy mówi do kolegi:
-Podobno sprzeda³e¶ swego psa my¶liwskiego, którego
tak bardzo lubi³e¶?
-Tak. Ostatnio by³ nie do wytrzymania. Ilekroæ opowiada³em
historie z moich polowañ, krêci³ przecz±co g³owa.


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...6 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok - Tapety na pulpit - Opisy gg

0.0045