Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

W nocy kto¶ g³o¶no stuka do drzwi pokoju
hotelowego:
-Hotel siê pali!!!
-To nie te drzwi, stra¿ak nocuje obok!


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W ¶rodku nocy szefa remizy stra¿ackiej budzi
dzwonienie telefonu.
-Kapitanie, pali siê cha³upa Ma¶luszczakowej!
-Eee, no... Która teraz godzina?
-Piêtna¶cie po drugiej.
-A od dawna siê pali?
-Od piêciu minut.
-Dobra, to obud¼cie mnie, jak siê porz±dnie
bêdzie hajcowaæ!


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Stra¿ak wraca po pracy do domu i czuj±c swad,
wo³a do ¿ony:
-Kochanie, có¿ to za cudowny zapach spalenizny!

-5-

W remizie dzwoni telefon.
-Halo, stra¿ po¿arna? Moja ¿ona próbowa³a
dzi¶, jak siê piecze miêso w naszej nowej kuchence i...
-Dziêkujemy, ale ju¿ jeste¶my po obiedzie!


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pod ¶cian± budynku przechodz±ca kobieta, zauwa¿a
mê¿czyznê za³atwiaj±cego swoja potrzebê.
-Nie wstyd panu? Przecie¿ sto metrów dalej
jest szalet!
-A pani my¶li, ¿e ja mam wê¿a stra¿ackiego?!


Doda: tres

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Po po¿arze, który strawi³ pó³ wsi, pogorzelcy
zg³aszaj± siê do firmy ubezpieczeniowej po odbiór
odszkodowania. Przychodzi tak¿e F±fara.
-Przecie¿ pana cha³upa nie spali³a siê!
-Zgadza siê, ale kto zap³aci za mój strach?


Doda: beata

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Stra¿ak ratuje staruszkê z p³on±cego mieszkania.
-Proszê zacisn±æ zêby!-krzyczy znosz±c ja
w dó³ po drabinie.
-W takim razie musimy wróciæ na górê, zosta³y
na pó³ce w ³azience!


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W biurze wybuch³ po¿ar. Dyrektor biega w pop³ochu
po swoim gabinecie, szukaj±c czego¶ w rega³ach
i w szufladzie.
-Czego pan szuka?-pyta sekretarka.
-Gdzie¶ tu wsadzi³em broszurkê z przepisami
przeciwpo¿arowymi...


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

F±farê wyrzucono z wojska za pijañstwo i po
jakim¶ czasie zosta³ stra¿akiem. W krótkim czasie
awansowa³ i zosta³ dowódca dru¿yny stra¿ackiej.
Którego¶ razu wóz stra¿acki dowodzony przez
F±farê wezwano do gaszenia po¿aru. Stra¿acy
przybyli szybko na miejsce i zaczynaj± rozwijaæ
wa¿ stra¿acki. Jak zwykle podpity F±fara wydaje
rozkaz:
-Przerwaæ ogieñ!!!


Doda: alan

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Spotykaj± siê dwaj koledzy.
-S³ysza³em, ¿e wczoraj by³ u ciebie w domu
po¿ar.
-Eee, nie ma o czym mówiæ. Przyjechali stra¿acy,
przestraszyli siê ognia i uciekli...


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Po zademonstrowaniu swych umiejêtno¶ci
kandydatka na ¶piewaczkê pyta profesora:
-Czy mój g³os ma jakie¶ szansê?
-Oczywi¶cie! Na przyk³ad, gdy wybuchnie
po¿ar!


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do biura agencji ubezpieczeniowej wbiega interesant.
-Chcia³bym ubezpieczyæ dom!
-Bardzo proszê, szanowny panie. Zechce pan
usi±¶æ i chwilkê poczekaæ.
-Kiedy ja nie mam czasu, on ju¿ siê pali!


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Facet pyta stra¿aka:
-Dlaczego ju¿ pan odje¿d¿a? Przecie¿ jeszcze
pan nie ugasi³ ca³ego po¿aru?!
-Niech siê pan z pretensjami zg³asza do mojego
komendanta! Ja chcia³em pracowaæ na ca³ym
etacie, a on da³ mi tylko pó³...


Doda: grabus

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Halo, pogotowie? Nie wiem co robiæ... Przed
chwilka zmierzy³am mê¿owi temperaturê i termometr
wskazywa³ 83 stopnie Celsjusza!
-Droga pani! Albo pani pomyli³a kolejno¶æ cyfr,
albo proszê zadzwoniæ po stra¿ po¿arna!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do sypialni wpada F±fara i wo³a do lez±cej w
³ó¿ku ¿ony:
-Ubieraj siê szybko! Po¿ar!!!
Z szafy s³ychaæ przera¿ony mêski g³os:
-Meble! Ratujcie meble!


Doda: tres

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Jak uda³ siê twojej ¿onie pierwszy samodzielny
nie ugotowany obiad?
-Szkoda gadaæ, nawet ksi±¿ka kucharska siê
spali³a!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl

0.0081