Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...9 [Losowe] >>>
Gosuj:

Porucznik pyta szeregowca:
- F±fara, jeste¶cie w wojsku szczê¶liwi?
- Tak jest, obywatelu poruczniku!
- A co robili¶cie wcze¶niej?
- By³em znacznie szczê¶liwszy!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwoch komandosów tuz przed akcja:
- Ok. Zsynchronizujmy zegarki! Ja mam 12:00.
- Ja mam za dwie 12.
- No dobra... Poczekamy te dwie minuty...


Doda: guru

2007-10-06 13:10:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do szeregowych w wojsku mówi Kapitan: Teraz walcie do mnie jak do w³asnego ojca!!!
Na to jeden z szeregowych:
- Tato, daj mi 200 z³ i samochód.


Doda: DiZee

2008-01-04 16:05:30

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wróci³ ¿o³nierz z tygodniowej przepustki. Genera³ pyta go:
- No i jak tam na przepustce?
- Wspaniale, panie Generale. Przez ca³y tydzieñ siê kocha³em.
- No siadajcie i opowiadajcie.
- Niestety nie mogê, panie Generale...


Doda: laska

2007-10-06 13:10:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W armii rosyjskiej postanowiono wprowadziæ zmiany:
- Teraz bêdziecie - mówi dowódca - zmieniaæ codziennie koszule. Tak jak w armii
amerykañskiej.
- No to trzeba bêdzie ustalaæ kto z kim...


Doda: ola80

2007-10-06 13:10:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Odbywa siê musztra. ¯o³nierze stoj± w szeregu. Kapral daje komendê:
- Prawa nogê do góóóóóry podnie¶æ!
Kowalskiemu siê pomyli³o i podniós³ do góry lewa nogê. Kapral patrzy siê
wzd³u¿ szeregu i krzyczy:
- Co za dureñ podniós³ obie nogi?!


Doda: laska

2007-10-06 13:10:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Podczas przerwy w zajêciach m³ody ¿o³nierz wyci±ga gazetê i zaczyna cos czytaæ. Po
chwili mówi:
- Ch³opaki, czy wiecie, ¿e na biegunie jeden dzieñ trwa pól roku?!
- Ech, ¿eby tak dosta³ przepustkê na taki ca³y dzieñ! - wzdychaj± pozostali ¿o³nierze.


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pamiêtnik partyzanta:
Poniedzia³ek: Gonili¶my Niemców po lesie.
Wtorek: Niemcy gonili nas po lesie.
¦roda: Gonili¶my Niemców po lesie.
Czwartek: Niemcy gonili nas po lesie.
Pi±tek: Gonili¶my Niemców po lesie.
Sobota: Niemcy gonili nas po lesie.
Niedziela: Gajowy wyrzuci³ nas wszystkich z lasu.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Franek bêd±c na przepustce odwiedza dziewczynê. Rozmawiaj±. W pewnej chwili ¿o³nierz
proponuje:
- A mo¿e bym ci powiedzia³ jaki¶ dobry dowcip?!
- Dobrze. Ale obiecaj, ¿e je¶li bêdzie jakie¶ brzydkie s³owo, to zamiast niego powiesz:
"bum".
¯o³nierz:
- Bum, bum, bum, bum, bum...


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

kapral pyta ¿o³nierza:
czy mia³ kiedy¶ wypadek w poci±gu ??
na to ¿o³nierz:
kiedy¶ jecha³em poci±giem z genera³em i jego córk± i gdy poci±g wjecha³ do tunelu to zamiast córkê wyrucha³em genera³a


Doda: dziabdyga

2007-10-06 13:10:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmawiaj± dwaj koledzy:
- Lepiej siê o¿eniæ czy i¶æ do wojska?
- Je¶li siê o¿enisz to masz przesrane, a je¶li pójdziesz do wojska to zawsze masz dwa wyj¶cia albo wy¶l± ciê na wschód, albo na zachód. Jak na wschód to masz przesrane a jak na zachód to zawsze masz dwa wyj¶cia. Albo prze¿yjesz albo ciê zabij± jak prze¿yjesz to masz przesrane a jak ciê zabij± to zawsze masz dwa wyj¶cia. Albo zakopi± ciê pod drzewem iglastym albo pod drzewem li¶ciastym, jak pod drzewem iglastym to masz przesrane a jak pod drzewem li¶ciastym to zawsze masz dwa wyj¶cia. Albo przerobi± ciê na papier zwyk³y albo na papier toaletowy, jak na papier zwyk³y to masz przesrane, a jak na papier toaletowy to zawsze masz dwa wyj¶cia. Albo trafisz do mêskiej albo do damskiej, jak do mêskiej to masz przesrane a jak do damskiej to zawsze masz dwa wyj¶cia. Albo podetr± ciê od ty³u albo od przodu jak od ty³u to masz przesrane a jak od przodu to prawie jak ma³¿eñstwo...


Doda: Ona

2007-11-05 15:34:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ch³opak zosta³ powo³any do wojska, do jednostki lotniczej. Przy po¿egnaniu matka
prosi:
- Uwa¿aj synku na siebie, lataj nisko i powoli!


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Ile razy ¶mieje siê z kawa³u podoficer?
- Trzy. Raz jak mu opowiedz±, drugi jak mu wyt³umacz±, a trzeci jak zrozumie.
- A ile razy ¶mieje siê oficer?
- Dwa. Jak mu opowiedz± i jak wyt³umacz±.
- A genera³?
- Raz, bo on sobie nie da wyt³umaczyæ.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

By³ rok 1943. Spory konwój przemierza³ wody pó³nocnego Atlantyku w drodze do Murmañska.
By³a jasna, ksiê¿ycowa noc. Na mostku polskiego statku, kapitan wzywa bosmana i rzecze:
- Widzicie, bosmanie, ten l±d trzy mile na prawej burcie? W³a¶nie U-boot strzeli³ torpedê.
Idziemy w ciasnym szyku bez mo¿liwo¶ci manewru. Wed³ug moich obliczeñ, torpeda ta trafi nas
za piêæ minut. Zejd¼cie do za³ogi i przygotujcie marynarzy do opuszczenia statku. Nie ma
dla nas ratunku.
Bosman, nie dyskutuj±c, czym prêdzej ruszy³ w g³±b parowca by wykonaæ rozkaz. Ale ¿e by³
osobnikiem nie pozbawionym humoru, a przy tym ch³op jak nied¼wied¼, postanowi³ obróciæ ca³±
sprawê w ¿art. Wszed³ do pomieszczeñ za³ogi, zebra³ marynarzy i rzecze:
- Widzicie, ch³opcy, ten sto³ek tutaj? Jak zaraz pier*.*nê w niego cz³onkiem, to ca³y
statek w drebiezgi pójdzie.
Marynarze, acz doskonale wiedzieli o mitycznej wrêcz sile bosmana, tym razem wybuchnêli
¶miechem, kiwaj±c g³owami z niedowierzaniem. Roze¼li³ siê bosman okrutnie i jak nie
wrza¶nie:
- To siê za³ó¿cie, gnojki jedne, jak ¿e¶cie tacy pewni, a w miêdzyczasie zak³adaæ kamizelki
ratunkowe.
Rozweseleni marynarze zaczêli zbieraæ pulê zak³adu, zak³adaj±c przy okazji kapoki. Bosman
odczeka³ chwilê, spojrza³ na zegarek, nonszalanckim ruchem wyci±gn±³ "narzêdzie", spojrza³
pogardliwie woko³o i WHAAAAAAM!
Statek poszed³ w drzazgi! Poród rozbitków, którzy uszli z ¿yciem, byli bosman
i kapitan. W pewnym momencie podp³ywa do bosmana kapitan, ca³y szary z przera¿enia.
- Na Boga, bosmanie, co siê sta³o? Torpeda minê³a statek za ruf±!!!


Doda: tres

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pan pulkownik wyklada balistyke. Narysowal armate, cel i pocisk lecacy po krzywej
balistycznej. Tlumaczy, ¿e tor pocisku dlatego siê zakrzywia, poniewaz gazy prochowe
wyrzucaja go do gory a ziemia sciaga w dol. Na to jakis zlosliwy student zapytuje:
- Obywatelu pulkowniku, a jezeli dzialo bedzie na okrecie, to nie bedzie tam ziemi tylko
woda. Jak to bedzie wtedy?
Pulkownik myslal dlugo, w koncu zakrzyknal z oburzeniem:
- My tu jestesmy wojska LADOWE!


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...9 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0082