Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 >>>
Gosuj:

Na targu jaskiniowiec sprzedaje
dorodnego brontozaura. Podchodzi do niego drugi jaskiniowiec,
ogl±da zêby brontozaura i pyta:
- Ile chcesz za niego?
- Trzy gar¶cie muszelek.
- Pewnie go sprzedajesz, bo ma robaki, zeza i próchnicê?
- Nie. Sprzedajê go, bo nie mie¶ci siê ju¿ w mojej jaskini.


Doda: alan

2007-10-06 13:10:07

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

O pó³nocy jaskiniowiec wszed³
do jaskini, zdj±³ skórê i po³o¿y³ siê na legowisku ko³o
¶pi±cej ¿ony. Odwróci³ siê i na dobranoc poca³owa³ j± w
policzek.
Nad ranem jaskiniowca budzi energiczne szturchanie w ³okieæ.
Odwraca siê i z trwog± stwierdza, ¿e le¿y obok tygrysa.
- S³uchaj stary! - mówi tygrys - Jeste¶ o wiele
sympatyczniejszy ni¿ twoja ¿ona, któr± wczoraj zjad³em.
Gdyby¶ mnie w nocy nie poca³owa³ w policzek, z pewno¶ci±
zjad³bym i ciebie!


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ch³opak odprowadza swoj± dziewczynê do domu po imprezie. Kiedy dochodz± do klatki, facet czuje siê na wygranej pozycji, podpiera siê d³oni± o ¶cianê i mówi do dziewczyny:
- Kochanie, a gdyby¶ mi tak zrobi³a laseczkê...
- Tutaj?! Jeste¶ nienormalny.
- Noooo, tak szybciutko, nic siê nie stanie...
- Nie! A jak wyjdzie kto¶ z rodziny wyrzuciæ ¶mieci, albo jaki¶ s±siad i mnie rozpozna...
- Ale to tylko "laska", nic wiêcej... kobieto...
- Nie, a jak kto¶ bêdzie wychodzi³...
- No dawaj nie b±d¼ taka...
- Powiedzia³am Ci ¿e nie i koniec!
- No we¼, tu siê schylisz i nikt Ciê nie zobaczy, g³upia.
- Nie!
W tym momencie pojawia siê siostra dziewczyny w koszuli nocnej, rozczochrana i mówi:
- Tata mówi, ¿e ju¿ wyrzucili¶my ¶mieci i masz mu zrobiæ t± laskê do cholery, a jak nie to ja mu zrobiê. A jak nie, to tata mówi, ¿e zejdzie i mu zrobi, tylko niech zdejmie rêkê z tego domofonu bo jest kurwa 3 rano!


Doda: xas

2007-09-25 12:30:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jaskiniowiec us³ysza³ tupanie
biegn±cych mamutów, a po chwili zauwa¿y³ znajomego z
plemienia le¿±cego z uchem przy ziemi, który szepcze:
- Pêdz±ce stado mamutów! Z przodu ich przywódca, za nim kilka
samców, na koñcu samica...
Zdziwiony jaskiniowiec pyta tego le¿±cego:
- Czy to znaczy, ¿e tego wszystkiego dowiedzia³e¶ siê le¿±c
z uchem przy ziemi..
- Nie. Opowiadam o tym, jak przed chwil± stado mamutów
przebieg³o po mnie, ty idioto!


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do jaskini wchodzi jaskiniowiec
ubrany w bia³± skórê z mamuta polarnego i trzymaj±c w rêce
wielki sopel lodu w kszta³cie maczugi. Syn w³a¶ciciela jaskini
na jego widok krzyczy:
- Tato, duch!
- To nie ¿aden duch, synku - odpowiada ojciec. - To tylko nasz
daleki kuzyn z epoki lodowcowej.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego tort nie ma dzieci? Bo ma jaja zmiksowane

Doda: agata

2007-10-06 13:10:59

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Policjant zatrzymuje fiata 126p,
który jecha³ z prêdko¶ci± 160 kilometrów na godzinê. Z
samochodu wychodz±: d³ugow³osy facet ubrany w skórê oraz
wielki mamut.
- Ty, metalowiec! Czy wiesz, ¿e jecha³e¶ z tym swoim
ow³osionym s³oniem 160 kilometrów na godzinê? P³acisz 200
z³otych kary.
- Po pierwsze: nie jestem metalowcem, tylko jaskiniowcem. Po
drugie: to nie ow³osiony s³oñ, tylko mamut, a po trzecie:
niech mamut p³aci mandat, bo to akurat on kierowa³!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W szkole jaskiniowców pani wyku³a w kamieniu dwa razy dwa i pyta Jasia:
- Ile jest dwa razy dwa?
Jasiu chwilê siê zastanawia i mówi:
- Osiem!
A pani na to:
- Pa³a! Cztery!
I nagle wzbijaj± siê tumany kurzu s³ychaæ jak by mamut spad³ na klasê, a pani mówi:
- Dzieci kto rzuci³ ¶ci±gê!


Doda: Dama

2008-01-11 14:35:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ch³opak odprowadza swoj± dziewczynê do domu po imprezie. Kiedy dochodz± do klatki, facet czuje siê na wygranej pozycji, podpiera siê d³oni± o ¶cianê i mówi do dziewczyny:
- Kochanie, a gdyby¶ mi tak zrobi³a laseczkê...
- Tutaj?! Jeste¶ nienormalny.
- Noooo, tak szybciutko, nic siê nie stanie...
- Nie! A jak wyjdzie kto¶ z rodziny wyrzuciæ ¶mieci, albo jaki¶ s±siad i mnie rozpozna...
- Ale to tylko "laska", nic wiêcej... kobieto...
- Nie, a jak kto¶ bêdzie wychodzi³...
- No dawaj nie b±d¼ taka...
- Powiedzia³am Ci ¿e nie i koniec!
- No we¼, tu siê schylisz i nikt Ciê nie zobaczy, g³upia.
- Nie!
W tym momencie pojawia siê siostra dziewczyny w koszuli nocnej, rozczochrana i mówi:
- Tata mówi, ¿e ju¿ wyrzucili¶my ¶mieci i masz mu zrobiæ t± laskê do cholery, a jak nie to ja mu zrobiê. A jak nie, to tata mówi, ¿e zejdzie i mu zrobi, tylko niech zdejmie rêkê z tego domofonu bo jest kurwa 3 rano!


Doda: xas

2007-10-06 13:11:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jaskiniowiec przebrany za mamuta
idzie na bal karnawa³owy w niebieskich sanda³ach. Spotyka go
drugi jaskiniowiec i pyta:
- Po co ci te niebieskie sanda³y?
- Odwal siê!
Po chwili zaczepia go inny jaskiniowiec.
- Po co ci te niebieskie sanda³y?
- Odwal siê!
Przed wej¶ciem do sali balowej jaskiniowiec spotyka kolegê z
podstawówki:
- Stary, po co ci te niebieskie sanda³y?
- Odwal siê!
Nad ranem jaskiniowiec wraca z balu do swej jaskini i k³adzie
siê zmêczony w swym legowisku. Po chwili podchodzi do niego
synek i pyta:
- Tato, po co w³o¿y³e¶ te niebieskie sanda³y? Przecie¿ one
zupe³nie nie pasowa³y do twojego przebrania.
- Oj Jasiu, Jasiu! A co na to poradzê, ¿e ja tak bardzo lubiê
kolor niebieski?


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rodzina jaskiniowców przyjecha³a
na wypoczynek w góry. Wchodz± do luksusowego hotelu


Doda: beata

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwaj jaskiniowcy spotykaj± siê
na polowaniu.
- S³ysza³em, ¿e kupi³e¶ na targu m³odego mamuta.
- To prawda.
- Ile wa¿y?
- Niedu¿o, 500 kilo.
Po dwóch tygodniach jaskiniowcy spotykaj± siê znów.
- Jak tam twój mamut?
- W porz±dku.
- A ile teraz wa¿y?
- 400 kilo.
- Przecie¿ dwa tygodnie temu wa¿y³ piêæset!
- Tak, ale wczoraj musia³em go wykastrowaæ, bo dobiera³ siê
do wszystkich mamucic w okolicy.


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przechwalaj± siê trzej mali
jaskiniowcy:
- Mój ojciec ma na g³owie tyle w³osów, ¿e gdy chodzi po
jaskini, to zamiata ni± wszystkie pajêczyny - mówi pierwszy.
- A mój ojciec - mówi drugi - Ma tak± d³ug± brodê, ¿e gdy
chodzi po jaskini, to zamiata ni± wszystek kurz z ziemi.
- To jeszcze nic - mówi trzeci. - Mój ma takie d³ugie w±sy,
¿e jak gdzie¶ idzie, to mamuty musz± go mijaæ na odleg³o¶æ
stu metrów!


Doda: miki

2007-10-06 13:10:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jaskiniowcy prosz± MacGyvera,
¿eby pomóg³ im wygnaæ wê¿ojaszczura, który nie chce
wyj¶æ z ich jaskini.
- Czy próbowali¶cie go wykurzyæ ogniem? - pyta MacGyver.
- Tak. Nie pomaga.
- Czy próbowali¶cie go biæ maczug± po ³bie?
- Tak. Te¿ nie pomaga.
- A próbowali¶cie malowaæ mu na ogonie te wasze scenki z
mamutami?
- To te¿ nie pomog³o.
MacGyver wchodzi do jaskini i pyta wê¿ojaszczura:
- S³uchaj kolego! Czy móg³by¶ znale¼æ sobie drug±
jaskiniê? Tamci jaskiniowcy bardzo by tego chcieli.
- Nie ma sprawy, ju¿ idê. A nie mogli mi tego powiedzieæ sami?


Doda: anonim

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na targu dla jaskiniowców
potê¿ny jaskiniowiec podchodzi ze swym 4-letnim synkiem do
stoiska z owocami i pyta:
- Ile kosztuje ten kosz bananów?
Sprzedawca spogl±da na wielkie d³onie jaskiniowca i odpowiada:
- Jak dla pana, to trzy gar¶cie zêbów mamuta.
- Czemu tak drogo?
- Niech stracê! Niech bêd± dwie gar¶cie.
- Biorê! - odpowiada jaskiniowiec i zwraca siê do synka: - Daj
temu panu dwie gar¶cie zêbów mamuta.


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok

0.0057