Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...79 [Losowe] >>>
Gosuj:

Jasio mówi do taty:
- Tato, pani kaza³a nam napisaæ 4 zdania!
-S padaj, bo czytam gazetê!
Jasio notuje.
Potem idzie do swej siostry, która gada
przez telefon
- Ach, ty ¶winio! Jasio notuje.
Potem idzie do brata, który gada z koleg±.
- A ty nie rozumiesz po ludzku?
Jasio notuje.
Potem idzie do mamy, która rozmawia
z s±siadk±.
- Tak, chêtnie pani± podwiozê.
Nastêpnego dnia w szkole, pani mówi:
- Jasiu, przeczytaj nam swoje zdania.
- Spadaj, bo czytam gazetê.
- Jasiu, jedynka do dziennika.
- Ach, ty ¶winio!
- Jasiu! Jak ty siê wyra¿asz?
- A ty nie rozumiesz po ludzku?
- Jasiu, idziemy do dyrektora!
- Tak, chêtnie pani± podwiozê.


Doda: Wojcio 105

2007-12-21 15:07:18

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ojciec wys³a³ Jasia do sklepu po wódkê. Wchodzi wiêc Jasiu do monopolowego i mówi
-Poproszê wódkê.
Na to sprzedawczyni:
-Takim ma³ym dzieciom nie sprzedajemu alkocholu.
Zap³akany Jasiu wraca do domu i mówi do taty:
-Tato nie chcieli mi sprzedac wódki.
Na to tata jasia mówi:
-Powiedz, ¿e masz 18 lat, dwoje dzieci, twoja ¿ona le¿y w szpitalu, a twój dowód osobisty utopi³ siê w kiblu.
Na to szczê¶liwy Jasiu zachodzi do sklepu i mówi
-Mam 2 lata, 18 dzieci, moja ¿ona utopi³a siê w kiblu, a mój dowód osobisty le¿y w szpitalu.


Doda: anonim

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Którego¶ dnia Jasiu wygra³ ³ó¿ko, które nazwa³ Ewa, telewizor który nazwa³ cycuszki, firanki który nazwa³y spódniczki i auto które nazwa³ cipka. Pewnego dnia ukradli mu samochód, wiêc postanowi³ i¶æ na policje. Powiedzia³ tak:
- le¿a³em na Ewie, ogl±da³em cycuszki, spogl±dam pod spódniczkê a cipki nie ma!!!:)


Doda: Anika

2007-12-04 00:36:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi Jasiu do szko³y z nowym discmanem na uszach. Pani sie pyta Jasia: -
Ile jest 2 2? A Jasiu na to:
- Mniej ni¿ zero...
Pani mówi: -
Jasiu idziemy do dyrektora!
A Jasiu: - Jeste¶ szalona....
Dyrektor siê pyta Jasia:
- Jasiu jak ty siê zachowujesz? A Jasiu: - Jak statki na niebie....
Pani dyrektor goni Jasia po ca³ym pokoju. Na to Jasiu:
- Nas nie dogoniat...
Pani bije Jasia. A Jasiu:
- Uuuu.... ch³opaki, uuu.... nie p³acz±....
Pani dyrektor bije Jasia coraz mocniej.
A Jasiu: Mocniej, Mocniej...
Pani dyrektor wyrzuca Jasia przez okno.
Jasio upada i mówi:
- Widzia³em or³a cieñ...
Przychodzi do niego kolega i siê pyta:
- Jasiu jak by³o.
A Jasiu: Prze¿yj to sam... Jasiu przychodzi do domu.
Mama siê go pyta:
- Jak by³o w szkole? A Jasiu: - Samo¿ycie, samo¿ycie....


Doda: Blondysia - Paulina

2007-10-06 13:10:55

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi Jasiu ze Szko³y i musi napisaæ wypracowanie. Pyta taty:
-Tato, pomo¿esz mi w wypracowaniu?
-Nie teraz, czytam gazetê
Idzie do mamy i pyta:
-Mamo, pomo¿esz mi w wypracowaniu?
-Nie teraz jestem zajêta
Idzie do siostry i s³yszy za drzwiami:
"Za ¶winkê w butkach, za ¶winkê w butkach..."
Idzie do brata i s³yszy:
"Za super-mena, za super-mena..."
Idzie do kuzynki i s³yszy:
"Do tej ¶wini ?!!!"
Na nastêpny dzieñ Jasiu siedzi w klasie i pani pyta go:
-Jasiu, przeczytaj swoje wypracowanie
-Nie teraz czytam gazetê...
-Jasiu przeczytaj to wypracowanie!!!
-Nie teraz jestem zajêta
-Jasiu, za kodo ty mnie uwa¿asz???
-Za ¶winkê w butkach, za ¶winkê w butkach...
-A za kogo siebie uwa¿asz???
-Za super-mena, za super-mena
-Jasiu , bo pójdziemy do dyrektora!!!
-Do tej ¶wini???


Doda: Madzia

2008-05-23 16:32:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pani pyta Jasia w szkole:
- Jasiu co siê robi gdy kto¶ tonie?
- Nie wiem.
- Co siê robi jak kto¶ odje¿d¿a poci±giem?
- Nie wiem.
- Co siê robi gdy siê stoi w kolejce?
- Nie wiem.
- Co siê robi gdy kto¶ siê bije?
- Nie wiem
Idzie Jasiu do domu i pyta Babciê:
- Co siê robi jak kto¶ tonie?
- Rzuca mu siê ko³o ratunktowe.
- Co siê robi jak kto¶ odje¿d¿a poci±giem?
- Macha mu siê chusteczk± na po¿egnanie.
- Co siê robi jak kto¶ siê bije?.
- Dzwoni siê na policje.
Idzie Jasio do szko³y i wywróci³ siê o korzeñ. Wszystko mu siê pomiesza³o. Pani go pyta:
- Co siê robi jak kto¶ tonie?
- Macha mu siê chusteczk± na po¿egnanie.
- Co siê robi jak kto¶ odje¿d¿a poci±giem?
- Rzuca mu siê ko³o ratunkowe.
-Co sie robi jak kto¶ siê bije?
- Czeka siê na swoj± kolej.
- Co sie robi jak siê stoi w kolejce?
- Dzwoni siê na policje.


Doda: NIcA

2007-11-26 22:28:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pani pyta Jasia:
- Dlaczego smród piszemy przez ó.
A Jasiu odpowiada:
- ¯eby sie nie wydosta³.


Doda: baja

2008-03-09 14:34:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Nauczycielka mówi do klasy:
-Dzieci, w jutro ma przyjechaæ komitet. Wiec macie siê zachowywaæ grzecznie. A co do Jasia, to pójdziesz sobie poje¼dzisz na rowerku.
Jasio oczywi¶cie siê zgodzi³.
Na nastêpny dzieñ przyje¿d¿a komitet i zadaje dzieciom pytanie:
-Co to jest zielone i ma dwie nogi.
Nikt z klasy nie wie. Jasio krzyczy na podwórku ¿a ¿a ¿a.
Pani mówi:
-Jasiu chyba wie.
Zapraszaj± go do klasy i komitet pyta siê:
-Co to jest zielone i ma dwie nogi.
A Jasio na to:
-¯a ¯a ¯ajebali mi lowelek...


Doda: Activ

2008-05-05 21:50:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi Jasiu do apteki:
- Poproszê tabletki na sex dla taty.
Dostaje tabletki z informacj±:
- Jedna tabletka na 6 dni.
Wraca do domu i pomyli³ siê mówi±c:
- 6 tabletek na dzieñ.
Po kilku dniach przychodzi do apteki a pani pyta:
- I co? Pomog³y tabletki tatusiowi?
- Tak, mama w ci±¿y, siostra w ci±¿y, mnie dupa boli, a ojciec siedzi na dachu i r¿nie go³êbie.


Doda: Laluniaa

2007-11-08 19:38:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pani ka¿e dzieciom na poniedzia³ek przynie¶æ ¶piewaj±ce zwierze do szko³y.
Nast±pi³ poniedzia³ek wszystkie dzieci do szko³y przynios³y kanarki ptaszki itp ale jasiu przyniós³ ¿abê pani do Jasia
-Jasiu przecie¿ ¿aba nie ¶piewa.
jasiu waln±³ ¿abê a ¿aba ³eee
-Jasiu jaki ty jeste¶ uparty, ¿aba nie ¶piewa.
Jasiu znów waln±³ ¿abê a ¿aba b³³³³³eee
-Jasiu zaraz dostaniesz lufê do dziennika.
Po czym Jasiu znów waln±³ ¿abê a ¿aba- k³anta namera mnie we¼nie wielka cholera k³anta namera mnie we¼mie wielka cholera


Doda: Mi¶ka

2008-06-01 23:46:29

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pani pyta Jasia
- Jasiu ty masz takie krzywe nogi od ma³ego
A Jasiu na to
- niee... od kolan


Doda: DawcioOpole

2007-10-06 13:11:15

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ja¶ i Ma³gosia umówili siê pod grusz±. Ma³gosia powiedzia³a, ¿e bêd± siê kochaæ, a¿ sobie nie piernie. A ojciec Jasia to s³ysza³ i wszed³ na gruszkê. Ja¶ i Ma³gosia siê kochaj± i Jasiu spojrza³ w górê i zacz±³ uciekaæ. A Ma³gosia wo³a:
- Jasiu ja sobie jeszcze nie pierdnê³am!
A Jasiu mówi:
- spójrz siê w górê to siê zesrosz!


Doda: kuba goraj

2007-11-12 20:12:54

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jasiu je¼dzi kolo domu na rowerze i krzyczy do mamy:
- Mamo! Patrz je¿d¿ê bez jednej rêki
- Mamo! Patrz je¿d¿ê bez r±k
- Mamo! Patrz je¿d¿ê bez zêbów:D


Doda: siema

2007-11-26 22:32:00

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pani od historii prosi Jasia i pyta:
- W którym roku wybuch³a druga wojna ¶wiatowa?
- W 1939.
- Kto wywo³a³ wojnê?
- Adolf Hitler.
- Ile ludzi zginê³o?
- Naukowcy tego nie stwierdzili.
Ja¶ podchodzi do Krzysia i podpowiada mu:
- Na pierwsze pytanie w 1939, na drugie Adolf Hitler, a na trzecie Naukowcy tego nie stwierdzili.
I teraz pani prosi Krzysia.
- W którym roku siê urodzi³e¶ ?
- W 1939.
- Jak nazywa siê twój tata?
- Adolf Hitler.
- Czy ty masz mózg ???
- Naukowcy tego nie stwierdzili. £u..........


Doda: miki

2008-01-02 15:13:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W szkole Pani zada³a dzieciom pracê domow± - napisaæ kilka zdañ ze s³owem "piêknie".
Ja¶ napisa³:
- "Wczoraj moja siostra przysz³a do domu i powiedzia³a, ¿e jest w ci±¿y. Mój tata powiedzia³: piêknie, kurwa, piêknie".


Doda: JaJo xDD

2008-03-09 15:03:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...79 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Tapety na pulpit - Opisy gg - Sennik na tja.pl

0.0067