Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>
Gosuj:

Facet w restauracji zamówi³ obiad i jad³. Przy pierwszym daniu okropnie chlipa³,
a przy drugim strasznie beka³. Gdy przysz³o zap³aciæ rachunek, kelner mówi:
- 1 z³oty za pierwsze danie 50 groszy za chlipanie, 2 z³ote za drugie danie
50 groszy za bekanie. Razem 4 z³ote.
Facet daje 5 z³otych i mówi:
- Reszty nie trzeba. Za z³otówkê jeszcze sobie popierdzê...


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wchodzi facet do baru z krokodylem.
- Proszê wyj¶æ! On jest niebezpieczny!
- On jest bardzo mi³y, i nikomu nie zrobi krzywdy, mogê to udowodniæ.
- Dobrze, je¿eli wszyscy go¶cie uznaj±, ¿e nie ma zagro¿enia, to mo¿e pan zostaæ.
Facet prowadzi krokodyla na ¶rodek, wali piê¶ci± trzy razy w ³eb krokodyla i mówi:
- Otwórz gêbê! - Krokodyl otwiera, a facet zdejmuje gacie i wk³ada przyrodzenie do
¶rodka, nastêpnie wali znowu trzy razy i mówi: - Zamknij gêbê!
Krokodyl zamyka, i wszyscy widza jak zêby krokodyla zatrzymuj± siê o centymetry
od wa¿nych organów. Facet chowa interes i mówi:
- Mo¿e kto¶ chce spróbowaæ?
Odzywa siê kobiecy g³os:
- Ja, ale niech pan nie bije mnie tak mocno w g³owê.


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwoch Polaków siedzi w knajpie a ko³o nich siedzi dwoch Niemców. Jeden Polak
mówi do kumpla:
- Zobaczysz bêd± chcieli poca³owaæ nas w ty³ek.
- Dobra próbuj - odpowiedzia³ drugi.
Polak podchodzi do Niemców i mówi:
- Hej szkopy! Mo¿ecie poca³owaæ nas w ty³ek!!!
Na to Niemcy:
- Was? Was?
Polak:
- Tak! Jego i mnie.


Doda: miki

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Go¶æ zamawia zupê w restauracji i zauwa¿a w zupie muchê:
- Panie kelner, co ta mucha robi w mojej zupie?
Kelner troskliwie nachyla siê nad talerzem i stwierdza:
- Wygl±da na to, ¿e p³ywa.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W romantycznej restauracji, ¿ona i m±¿ rozmawiaj±. M±¿ mówi:
- Kochanie, czy Ty spotykarz sie z kim¶ obcym?
- Nie, broñ Bo¿e! - odpowiada ¿ona - Je¶li bym kogo¶ nie zna³a to jak bym siê spotyka³a?


Doda: tomek

2007-10-06 13:09:42

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W dworcowej restauracji kelner potrz±sa za ramie klienta.
- Proszê pana, zamykamy!
- Dobrze, tylko nie trzaskajcie drzwiami.


Doda: tres

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wpada go¶æ do baru.
- Kelner, podaj pan piwo zanim siê zacznie.
Kelner poda³ piwo, a go¶æ po chwili znowu:
- Kelner, podaj pan piwo zanim siê zacznie.
Sytuacja taka powtarza siê kilka razy i gdy ju¿ nie¼le podpity
go¶æ znowu wola:
- Kelner! Jeszcze jedno zanim siê zacznie! - kelner nie
wytrzymuje i pyta:
- Panie, a kto za to zap³aci?
- Oho, zaczyna siê...


Doda: tytus

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

pszychodzi klijent do restauracji i mówi poproszê frytki, ale niema kartofli ,nie szkodzi zjem z chlebem

Doda: faza

2007-10-06 13:10:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Go¶æ zamawia ¿urek, bigos i dwie bulki.
- Panie starszy - krzyczy do kelnera - przecie¿ te bulki s± mokre!
- Co ja na to poradzê. Gdy cz³owiek niesie w jednej rêce talerz z zupa,
w drugiej rêce talerz z bigosem, a bu³ki pod pachami to ma prawo siê pociæ!


Doda: tres

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Kelner! Poprosze do tej pieczeni jakis ostry przedmiot,
- Przeciez szanowny pan juz otrzymal noz i widelec.
- Tak, ale na mojej pieczeni, ktora w zaden sposob nie mozna ukroic,
chcialbym chociaz wyryc na pamiatke date i swoje inicjaly...


Doda: yoohi

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Siedzi dwoch facetów w knajpie i po wypiciu kilku kufli, piwo powiedzia³o
im, ze najwy¿sza pora i¶æ do WC. Wiec poszli. Jeden stan±³ przy pisuarze,
a drugi wlaz³ do kabiny. Ten, co by³ przy pisuarze po pewnym czasie skoñczy³,
a ten, co by³ w kabinie nie wychodzi³, a nawet stamt±d dobiegaj± jakie¶ steki.
- Józek, co ty tam robisz? - wola ten co lal do pisuaru.
Tamten otwiera drzwi i mówi:
- Wiesz, wypad³a mi sztuczna szczeka do muszli i jej w³a¶nie szukam.
- To czemu masz taka mordê ufifrana?
- Bo znalaz³em ju¿ trzy, ale nie moje.


Doda: robert

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wchodzi do lokalu facet z koszykiem, siada za barem i zamawia:
- Poproszê dwie setki - jedna normalnie, druga - w naparstek.
Kelner trochê siê zdziwi³, ale nala³. Na to go¶æ wyci±ga z koszyka faceta wzrostu
ok. 1/2 m. Posadzi³ go obok siebie na ladzie, golnêli sobie i facet mówi:
- Jeszcze po jednym.
Kelner znowu nala³, wypili, nie wytrzyma³ i pyta:
- Przepraszam ze tak pytam, ale co siê temu panu sta³o, ¿e jest pan taki ma³y?
- Byli¶my w Afryce - odpowiada go¶æ - i w takiej jednej wiosce powiedzia³
do faceta, jak to by³o Wacek? Aha, ¿e jest dupa nie czarownik.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Panie kelner, co macie do jedzenia?
- Proponujê pieczeñ huzarsk±...
- A co to ja huzar, ¿ebym jad³ huzarska?
- To mo¿e pieczeñ wieprzow±?
- O tak, bardzo proszê.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Elegancko ubrany go¶æ pyta hotelowego portiera:
- Dlaczego wpu¶ci³ pan do restauracji tê bandê pijaczków?
- Pssst! To by³ jedyny sposób, aby pozbyæ siê bigosu, który kucharz zrobi³ tydzieñ temu.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W saloonie kowboj do swojego kumpla:
- Widzisz tego faceta, który siedzi przy stoliku pod ¶ciana?
- Którego? Tam jest trzech facetów.
- Tego co pije whisky.
- Oni wszyscy pij± whisky. O którego dok³adnie ci chodzi?
- Tego w koszuli w kratê.
- No tak, ale wszyscy trzej maj± koszule w kratê.
- Poczekaj zaraz ci poka¿ê.
Kowboj wyci±ga spluwê i strzela do dwóch facetów przy stoliku. Zabici faceci
spadaj± z krzese³. Ten który zosta³ jest mocno przestraszony.
- Teraz ju¿ widzisz o którego mi chodzi?
- No, a co?
- On mi siê nie podoba. Chyba go zastrzelê.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok - Opisy gg

0.0089