Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...34 [Losowe] >>>
Gosuj:

Jedzie sobie facet przez las nagle wybiega mu przed maskê zasrana wiewiórka. Facet kocha zwierzêta wiêc wyciera wiewiórkê i wsiada do auta i jedzie dalej. Za chwilê sytuacja siê powtarza, wiêc facet znowu wyciera wiewiórkê, nagle s³yszy zza krzaków g³os:
- Panie! Masz pan papier bo mi siê wiewiórki skoñczy³y!


Doda: Teressa

2007-10-06 13:11:15

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi mi¶ do sklepu królika i mówi:
- poproszê 5 kg ni chuja
- niestety niema
Na nastêpny dzieñ mi¶ siê pyta:
- czy macie 5 kg ni chuja?
Królik siê wkurwi³ i wrzuci³ do piwnicy
Na to królik do misia:
- widzisz co¶?
- ni chuja
- to bierz 5 kg i spierdalaj


Doda: paulinkkka

2008-05-15 21:19:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Gospodarz kupi³ koguta. Na nastêpny dzieñ wszystkie kury zaliczy³.
Na to gospodarz mówi do niego:
- doigrasz siê, mówi ci
Na nastêpny dzieñ kogut przeskoczy³ przez ogrodzenie i wszed³ do innego kurnika i wszystkie zaliczy³
Nad ranem gospodarz widzi martwego koguta
- oj mówi³em ci, ¿e siê doigrasz
A kogut otwiera jedno oko i mówi szeptem
- ej spadaj bo mi wrony straszysz


Doda: kura

2008-02-25 17:11:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Siedzi krowa z cielakiem na drutach wysokiego napiêcia...
Nagle s³ysz±: szur, szur - patrz±, a po drutach pêdza heble. Szef hebli siê pyta:
Excuse me, którêdy do Maroko?
Krowa na to: prosto, na rozga³êzieniu w prawo.
Heble ziuuuu... zniknê³y.
Za chwilê zjawia siê nastêpna partia hebli, znowu pytanie o Maroko.
Krowa ze stoickim spokojem: prosto, na rozga³êzieniu w lewo.
Heble, ziuuuu... nie ma.
Na to odzywa siê zdziwione ciele: Ale¿ mamo! Przedtem powiedzia³a¶ "w prawo",
a teraz "w lewo", jak tak mo¿na?
A krowa: A po cholerê tyle hebli w Maroku?


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie stary byku po ³±ce z m³odym byczkiem. W pewnym momencie m³ody wo³a do starego na widok stadka ja³ówek:
- Chod¼ podbiegniemy szybciutko i przelecimy parê.
Na co stary:
- Po pierwsze nie podbiegniemy, tylko podejdziemy, po drugie nie szybciutko, tylko po woli, a po trzecie nie parê tylko wszystkie.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Graj± dwa ³abêdzie w statki.
Jeden mówi do drugiego:
- H5 N1.
- Trafiony zatopiony.


Doda: Pina

2008-02-13 17:05:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Zaj±czka goni wkurzony nied¼wiadek. Zaj±czek gna co sil przez las, nagle wpada
na ods³oniêta polanê. Na polanie opala siê lisica. Zaj±czek podbiega do niej
i ledwo ¿ywy mówi:
- Lisiczko, schowaj mnie gdzie¶. Misio jak mnie dopadnie to ze mnie mokra
plamka zostanie.
- Zaj±czku, gdzie ciê schowam. Na polanie ani krzaczka, tylko ja tu le¿ê na
rêczniczku.
- Lisiczko, a mo¿e ja bym ci wskoczy³ do dziurki miedzy nogi, co?
- Wiesz zaj±c, lubiê ciê. Schowaj siê tam.
Na polanê wpada nied¼wiadek rzucaj±c przekleñstwami. Podchodzi do lisicy:
- Ty, lisica, widzia³a¶ tu zaj±czka?
- No co ty, nied¼wied¼, gdzie by siê schowa³. Sama tu jestem.
- A olaæ zaj±ca. Podobasz mi siê i ciê przelecê.
- Oj mi¶ku, nie lubiê ciê i nie dam ci siê.
- Jestem silniejszy i ciê zgwa³cê!
Nied¼wiadek rozchyli³ nogi lisicy, a w dziurce widaæ dwa przera¿one oczka.
Zdziwiony mis pyta:
- A co to?
Na to zaj±czek piskliwym g³osikiem:
- AIDS, AIDS, AIDS!!!


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Lew zwo³a³ naradê:
- Zebrali¶my siê tu wszyscy...
A ¿aba przedrze¼nia: - Zieplali¶my siem tu fsiyscy.
LEW: Khm, khm, Zebrali¶my siê tu...
¯aba: Zieplali¶my siem tu...
LEW: ZIELONE, Z WY£UPIASTYMI OCZAMI WOOOOOOON Z LASU!!!
¯aba: KROKODYLE, WOOON!!!.


Doda: tres

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Zwierzêta dosta³y powo³anie do wojska. Pierwszy na komisje
poszed³ nied¼wied¼.
- I co? I co?! - pyta siê go zaj±c gdy wyszed³.
- A mam przydzia³ do kampanii budowlanej.
- Oj, to nie jest ¼le, powiedz jak to zrobi³e¶, to pójdziemy tam
razem.
- Pokazali mi karabin, spytali co to jest, ja odpar³em, ze nie
wiem. Pokazali granat, powiedzia³em, ze nie wiem. Pokazali
cegle, powiedzia³em - ceg³a - i mnie przydzielili.
Wszed³ zaj±c na komisje.
- Co to jest? - pytaj±, pokazuj±c karabin.
- Nie wiem!
- A co to jest? - pytaj± pokazuj±c granat.
- Nie wiem!
W tym momencie pytaj±cy schyli³ siê pod stó³ po cegle i zanim
ja podniós³ zaj±c wrzasn±³:
- Ceg³a!
- Do kontrwywiadu!


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi ma³¿eñstwo do zoo staja przed klatka z gorylem. Gorylowi spodoba³a sie ¿ona widzi to m±¿ i mówi do swojej ¿ony - poka¿ mu ty³ek - ¿ona pokazuje, goryl w klatce szleje m±¿ mówi - pokaz mu cyca - ¿ona pokazuje goryl szaleje, m±¿ podchodzi do klatki otwiera ja wpycha ¿onê do ¶rodka i mówi do niej - a teraz powiedz mu, ¿e boli ciê g³owa.

Doda: ADEK

2007-10-06 13:11:12

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jak co roku burmistrz lasu nied¼wied¼ zorganizowa³ wa¿enie zwierz±t. Wszystkie zwierzêta ju¿ siê zwa¿y³y oprócz wilka, sarny i zaj±ca. Podchodzi sarna. Nied¼wied¼ pyta:
- sarna ile ty to tak na oko wa¿ysz?
A sarna:
- a z 30kg.
Zwa¿y³a siê i wysz³o32kg. Potem podchodzi wilk. Nied¼wied¼ pyta go:
- wilk ile ty na oko wa¿ysz?
A wilk na to:
- a oko³o 45kg.
Wysz³o ¿e 48kg. Potem podchodzi zaj±c. Nied¼wied¼ pyta go:
- zaj±c ile ty tak na oko wa¿ysz?
A zaj±c na to:
- a z 50kg.
Nied¼wied¼ na to:
-zaj±c no nie ¿artuj!
- no nie ¿artuje - powiedzia³ zaj±c. A nied¼wied¼ na to:
- zaj±c no bez jaj
A zaj±c na to:
- aaaaaaaaa bez jaj to z 15kg.


Doda: FIFEK

2007-11-20 18:53:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

P³ywa sobie ¿ó³w po oceanie i nagle ko³o niego wy³aniaj± siê rekiny. Podp³ywaj± coraz bli¿ej i bli¿ej, wreszcie jeden odgryz³ mu nogê. ¯ó³w tak patrzy na niego 5 minut, 10 minut i mówi : "Bardzo kurwa ¶mieszne..."

Doda: sAx

2007-12-06 22:51:32

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Siedz± sobie misie na ³awce i gadaj± o sobie. A jeden mi¶ mówi. Kto wie o mnie co? Ja. A co robi³em. To co zawsze. A co robi³em. Siedzia³e¶ na ³awce.

Doda: wiki

2008-02-16 14:44:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Lew w lesie chcia³ sprawdziæ wagê ka¿dego zwierzêcia. Przychodzi hipopotam i 40kg, Lis 20kg. Nareszcie przychodzi królik wa¿y a¿ 60kg król siê dziwi i pyta:
-Ale króliku na serio, ale bez jaj...-A królik na to
-Bez jaj to jakie¶ 2kg......


Doda: Kamcia

2008-03-25 21:42:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie zaj±c i nied¼wied¼ przystaj± sobie nad rzeczk± i wy³owili z³ot± rybkê. Z³ota rybka powiedzia³a, ¿e jak j± wypuszcz± to spe³ni ich ¿yczenia, wiêc siê zgadzaj±. Nied¼wied¼ ja chce ¿eby wszystkie nied¼wiedzie na ca³ym ¶wiecie zamieni³y siê w nied¼wiedzice. A zaj±c na to a ja chce ¿eby nied¼wied¼ by³ peda³em.

Doda: Domi

2008-03-25 20:42:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...34 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl - Opisy gg

0.0123