Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

Co Iza Ma³ysz trzyma w szufladzie???
- Ma³yszki ;-)


Doda: kinia

2007-10-06 13:11:12

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego Ada¶ ma kolczyka w uchu?
- Bo go ornitolodzy dorwali.


Doda: Werus yorczek

2007-11-05 17:53:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Halo, halo tu Adam. Proszê o pozwolenie na l±dowanie.

Doda: Adam

2007-10-06 13:10:55

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi Ma³ysz do jasnowidza.
(puk,puk)
- Kto tam?
- Chrzaniê takiego jasnowidza!


Doda: taxi2

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Spotykaj± siê dwa ch³opy:
Wiesz ¿e Ma³ysza goni policja
czemu
bo zrobi³ najwiêksze skoki w tym roku


Doda: Mati

2007-10-06 13:10:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego Ma³ysz zaraz po ¶lubie zabra³ swoj± ¿onê na skocznie? bo chcia³ przenie¶æ j± przez próg.

Doda: alessandro del piero

2007-10-06 13:11:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pewna dziewczyna postanowi³a siê wyk±paæ. Posz³a nad wodê, lecz w kabinie do przebierania zorientowa³a siê, ¿e zapomnia³a góry od bikini, ale to nic.
Wyjrza³a, czy jest kto¶ w pobli¿u, kto móg³by j± zobaczyæ, ale nikogo nie by³o, oprócz ma³ego ch³opca, który nad wod± ³owi³ ryby. Wiêc pomy¶la³a, ¿e taki ma³y to pewnie nieu¶wiadomiony. Wysz³a, zas³aniaj±c piersi rêkami , kiedy by³a w wodzie po kolana, ma³y ch³opczyk siê odezwa³:
- Je¿eli ma pani zamiar utopiæ te pieski, to ja poproszê tego z br±zowym noskiem.


Doda: Szymon i Damian

2007-11-05 17:52:02

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W Afryce zbudowano now± skocznie i po skoku Schmidta skacze Stoch. Leci, leci, leci i leci, a¿ w koñcu wyl±dowa³ bo siê przestraszy³ bo kto¶ do niego przemówi³:
- zjem ciê i obedrê ze skóry.
I wyl±dowa³ bardzo blisko wszyscy siê go pytaj±:
- czemu tak blisko?
A on na to:
- przestraszy³em siê, ¿e siê wywrócê.
Potem skacze Kofler i tez taki sam g³os s³yszy:
- zjem ciê i obedrê ze skóry
I tez wyl±dowa³ bardzo blisko.
Wszyscy siê go pytaj±:
- czemu tak blisko?
A on na to:
- przestraszy³em siê, ¿e za daleko polecê.
A Ma³ysz po pierwszej serii nie skaka³ bo nie móg³. Ale podczas tego zjad³ banana z drzewa, które by³o przy skoczni. W koñcu leci Ma³ysz i te¿ s³yszy to samo co inni a Ma³ysz:
- ty ma³pa nie przestraszysz mnie ju¿ zjad³em twojego banana.


Doda: Józio

2008-01-02 15:03:00

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ma³ysz w Angli chcia³ z³apaæ stopa i zapyta³ przechodnia jak to siê u nich robi.
-Pokazuje siê palec.
Ma³ysz pokaza³ palec i zatrzyma³ samochód. Pó¼niej w szpitalu dowiedzia³ siê, ¿e zamiast ¶rodkowego palca trzeba pokazaæ kciuk.


Doda: robert

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego Ma³ysz ma kolczyk w uchu?
-Na wypadek gdyby przelecia³ skocznie wtedy bêdzie mo¿na go znale¶æ wykrywaczem metalu


Doda: Domcia

2007-10-06 13:10:54

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego Ma³ysz po ¶lubie zabra³
swoj± ¿onê na skocznie? Bo
chcia³ j± przelecieæ.


Doda: siwy

2007-12-21 11:19:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ronaldinio, Smolarek i Lewandowski æwicz± na boisku przed meczem. W pewnej chwili co¶ przelatuje nad ziemi±. Odzywa siê Smolarek:
- to f 16
- nie - wtr±ca siê Ronaldinio - to ptak
- co ty mówisz? - Lewandowski - to Ma³ysz..........


Doda: hubert

2007-12-14 19:48:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jak nazywa siê dziecko kurzu i wiatru?
Tuman jak nie wiecie


Doda: olcia

2008-01-08 13:55:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie kura, patrzy, Adam Ma³yszsz.Zaczyna go dziobaæ on do niej:
-Te, kura uciekaj, bo jak ciê kopnê, to polecisz na drzewo.
-Nareszcie bêdê bra³a lekcje u mistrza!


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Dlaczego Ma³ysz daleko lata?
-Bo ma NITRO w dupie!


Doda: Polo

2007-10-06 13:10:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok

0.01