Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...11 [Losowe] >>>
Gosuj:

W parku na ³awce siedzi m³oda atrakcyjna dziewczyna i czyta
ksi±¿kê. Dosiada siê do niej m³ody ch³opak. Chce j± poderwaæ.
- Jaka ksi±¿kê pani czyta?
- "Geografie seksu".
- I jaka jest g³ówna my¶l tej ksi±¿ki?
- Ze najlepszymi kochankami s± ¯ydzi i Indianie.
- Pani pozwoli ze siê przedstawiê; Nazywam siê Moj¿esz Winnetou.


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Czy mo¿na zgwa³ciæ kobietê w biegu?
- W zasadzie nie, bo kobieta z podniesiona spódnic± biegnie szybciej, ni¿ facet ze
spuszczonymi spodniami.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pewna dziewczyna ma ju¿ 21 lat i nigdy nie by³a na dyskotece i imprezie. Pewnego dnia ma odbyæ siê dyskoteka no i ojciec mówi do matki:
-Wiesz chyba pora pu¶ciæ j± na t± dyskotekê...
-Masz racjê kochanie.-id± do córki i mówi± kochanie mo¿esz i¶æ na dyskotekê. Córka ucieszona zak³ada minii wychodzi. Matka z³apa³a j± na schodach i mówi:
-Tylko kochanie wracaj o 23,00!
-Dobrze mamo...
-I nie rób tego czego¶ z ch³opcami!
-Dobrze mamo...-córka wysz³a i posz³a na dyskotekê. jest godzina 23,00 córki nie ma. 24,00 nie ma. 1,00 nie ma. 2,00 nie ma. 3,00 matka s³yszy jakie¶ ciche pukanie do drzwi idzie otworzyæ patrzy, a w drzwiach stoi pijana córka a w rêku ma stringi i nimi wymachuje. Wchodzi do domu i mówi do mamy:
-Mamo nie wiem co to za sport, ale od dzi¶ to bêdzie moje hobby... ;p;p :):)


Doda: Ewu¶

2008-04-04 21:37:18

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego warto kochaæ siê z zezowat± kobiet± na ³onie natury?
- Przynajmniej ubrania przypilnuje.


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Proboszcz egzaminuje z katechizmu parê, która wkrótce ma stan±æ na ¶lubnym
kobiercu. Narzeczonej idzie ¶wietnie, narzeczony mêtnie duka odpowiedzi.
- Pani zda³a, a pan musi jeszcze raz przyj¶æ za miesi±c.
Para przychodzi po tygodniu.
- Przecie¿ mówi³em: za miesi±c!
- Ksiê¿e proboszczu, to nie tamten! Znalaz³am takiego narzeczonego, co zna ten
katechizm na pamiêæ!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Wiesz Ada - mówi przez telefon Monika do kole¿anki - ja i Jacek
kochamy siê ...
- To nie mog³a¶ zadzwoniæ jak ju¿ skoñczycie ...


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Piêkna kobieta to:
a) raj dla oczu,
b) piek³o dla duszy,
c) czy¶ciec dla portfela.


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W ciemnym przedziale kolejowym:
- Co za bezczelno¶æ! Czyja to rêka?!
- Psssst... Niech¿e pani tak nie krzyczy. Czy mam zabraæ rêkê?
- Co siê pan tak zaraz obra¿a? Nie wolno nawet zapytaæ czyja to rêka?


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Trzy kobiety (¿ony) urz±dzi³y sobie domow± imprezkê, na której nie stroni³y od alkoholu. Po paru drinkach zaczê³y porównywaæ swoich mê¿ów do samochodów. Pierwsza mówi:
- Mój m±¿ jest w ³ó¿ku jak Porsche! Szybki, wygodny, nie do zaje¿d¿enia, po prostu najlepszy!
Druga mówi:
- Mój m±¿ jest jak BMW! Równie¿ szybki, komfortowy, bardzo dobrze trzyma siê drogi! Cacko!
Na to trzecia:
- A mój jest jak Polonez.
Pierwsza i druga zaskoczone pytaj± siê, co jest przyczyn± tak niskiej oceny?!
- Bez ssania nie pojedzie!


Doda: tomek

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

List dziewczynek z kolonii:
" Droga mamo! Bawimy siê jak damy.
...A jak nie damy to siê nie bawimy."


Doda: anonim

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

idzie parkiem ma³a dziewczynka oko³o o¶miu lat.
by³o ciemno... zachcia³o jej siê paliæ, widzi niedaleko stoj±cych czterech mê¿czyzn... podchodzi i pyta:
-hej ch³opaki macie mo¿e fajeczkê?
- mamy a co chcesz? ale w zamian musisz zrobiæ nam laskeczkê
- zgoda...
po akcji dziewczynka, ponownie prosi o papierosa:
- to mogê prosiæ ta fajeczkê?
- oczywi¶cie
jeden z mê¿czyzn podchodzi, wyjmuje z kieszeni zapa³ki, odpala,patrzy:
-ola?
-tata?
-ola ty palisz? :)


Doda: luki

2007-10-06 13:10:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czym ró¿ni siê blondynka od malucha??
Zderzakami


Doda: nati

2007-11-05 17:15:59

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Synek mówi do tatusia:
- Ca³owa³em siê z dziewczyn±!
- I co mówi³a?
- Nie s³ysza³em bo uszy mi zatka³a udami.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Córka do matki:
- Wiesz mamusiu, wszyscy mê¿czy¼ni s± jednakowi.
- Masz racje kochanie, ale to nie znaczy, ze musisz to codziennie sprawdzaæ.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Basiu, która jest godzina? - pyta nauczyciel pod koniec lekcji.
- Nie wiem, panie profesorze, stan±³ mi!
- Stan±³ ci?!? To niemo¿liwe!!!


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...11 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - Opisy gg - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok

0.0053