Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

Szef do sekretarki:
- Ma pani dzi¶ wolny wieczór?
- Tak, oczywi¶cie..
- To proszê siê wyspaæ i przyj¶æ jutro wcze¶nie do pracy..


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Co mo¿na ¶ci±gn±æ z nagiej sekretarki?
Nagiego dyrektora.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kowalski: Proszê wybaczyæ panie kierowniku, ale w tym miesi±cu nie dosta³em premii...
Kierownik: Wybaczam panu.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Sta³y informator dyrektora kabluje na szefa dzia³u.
- On o panu dyrektorze opowiada, ¿e nie ma pan matury, ¿e u¿ywa pan zwrotów obcojêzycznych
ni w piêæ ni w dziesiêæ, no i w ogóle nie nadaje siê pan na to stanowisko.
- Powiedz mu pan, ze mo¿e mnie w d*.*ê poca³owaæ i vice versa.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Chcê rozmawiaæ z dyrektorem!
- Dyrektora nie ma.
- Przecie¿ przed chwil± widzia³em go w oknie?
- Dyrektor te¿ pana widzia³.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W bistro rozmawia dwoch m³odych biznesmenów:
- Podobno przyj±³e¶ do pracy nowa sekretarkê?
- Owszem.
- I jeste¶ z niej zadowolony?
- Po pierwszym dniu trudno powiedzieæ.
- M³oda, ³adna?...
- Taka sobie, niczego.
- A jak siê ubiera?
- Bardzo szybko.


Doda: guru

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor jest na wyje¼dzie s³u¿bowym. W hotelowej recepcji zwraca siê do recepcjonisty:
- Proszê dwa pokoje jedno³ó¿kowe. Jeden na pierwszym piêtrze dla mnie, a ten drugi dla
sekretarki...
- ...na trzecim. - doda³a sekretarka.
Recepcjonista podaje im jeden klucz i mówi:
- Macie tu pokój dwu³ó¿kowy na parterze.
Dyrektor z oburzeniem:
- Ale przecie¿ ja prosi³em...
Recepcjonista uprzedzaj±c jego dalszy wywód:
- Bardzo nie lubiê, gdy go¶cie w nocy biegaj± po korytarzach w pi¿amie.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szefów dzielimy na 5 grup:

1. Peda³ów.
2. Superpeda³ów.
3. Antypeda³ów.
4. Peda³ów-magików.
5. Peda³ów-pirotechników.

Szef peda³ mówi: Ja Ciê Kowalski wypierdolê!
Szef superpeda³ mówi: Ja Was wszystkich wypierdolê!
Szef antypeda³ mówi: Ja siê Kowalski z Tob± pierdoliæ nie bêdê!
Szef peda³-magik mówi: Ja Ciê Kowalski tak wypierdolê, ¿e ty nawet nie zauwa¿ysz kiedy!
Szef peda³-pirotechnik mówi: Ja Ciê Kowalski wypierdolê z hukiem!

Jest jeszcze Szef peda³-McGyver: Ja Was Kowalski wypierdolê w kosmos go³ymi rêkami!..


Doda: ty

2008-06-01 23:55:57

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef przyjmuje nowego pracownika:
- W naszym zak³adzie obowi±zuj± dwie zasady. Pierwsza to czysto¶æ. Czy wytar³ Pan buty
przed wej¶ciem do gabinetu?
- Oczywi¶cie.
- Druga to prawdomówno¶æ. Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki.


Doda: tytus

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmowa dwoch dyrektorów:
- Wiesz, ostatnio kupi³em sobie automatyczna sekretarkê. No mowie ci,
super! Wygl±da jak kobieta, i to taka, za która mê¿czy¼ni siê na pla¿y
ogl±daj±, a ile potrafi!
- No to pokaz to cudo.
To ten go zaprosi³ do gabinetu. Wchodzi sekretarka, fakt, laska ze hej,
no i pyta czego siê napij±. Jeden za¿yczy³ sobie kawy drugi herbaty. No
i za chwile patrz±, a ona nalewa z jednego palca kawê, z drugiego
herbatê (mia³a wbudowany ekspres do kawy i herbaty). Dyrektor
podyktowa³ jej tekst - za chwilkê pod³±czy³a siê do drukarki i mia³
wydruk. itd. Po pewnym czasie zadzwoni³ telefon, no i dyr. w³a¶ciciel sekretarki
mówi do kumpla:
- Wiesz, musze odebraæ, a ty mo¿esz wypróbowaæ co jeszcze ona potrafi.
Wyszed³, rozmawia przez telefon, nagle po paru minutach s³yszy potworny
wrzask.
- Rany julek, zapomnia³em mu powiedzieæ, ze ona ma w d*.*ie temperówkê do o³ówków!!!


Doda: beata

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor firmy do przebywaj±cego na wczasach pracownika napisa³ pismo:
- PPPPPPP
W odpowiedzi otrzyma³ list od tego pracownika:
- DUPA
Po powrocie dyrektor zaprasza go na dywanik...
- To ja pisze elegancko Po Przyznan± Premiê Proszê Przyjechaæ Poci±giem Pospiesznym, a Pan
mi tu wulgaryzmy?
- Ja? Ale¿ jak? Ja odpisa³em Dziêkujê Uprzejmie Przyjadê Autobusem.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

S± 4 rodzaje szefów: szef-peda³, szef-niepeda³, szef-superpeda³
i szef-superpeda³-arcymagik.
Szef-peda³ mówi:
- Ja Pana zaraz wypieprzê!
Szef-niepeda³:
- Nie bêdê siê z Panem pieprzy³!
Szef-superpeda³:
- Ja was wszystkich wypieprzê!
Szef-superpeda³-arcymagik:
- Jak ja was wszystkich wypieprzê, to nawet nie bêdziecie wiedzieli, kiedy!!!


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania jego podw³adny. Wylewa dyrektorowi kawê na koszule,
pokazuje mu jêzyk, puszcza baka i wygarnia wszystko. W tym samym tez momencie do gabinetu
wpadaj± koledzy.
- Stasiu, Stasiu! To by³ ¿art, wcale nie wygra³e¶ w totka!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Szefie, musze dostaæ podwy¿kê!
- Oczywi¶cie, oczywi¶cie. Niech Kowalski do mnie przyjdzie w poniedzia³ek, jak jeszcze
bêdzie u nas pracowaæ...


Doda: beata

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na zak³adowym jubileuszu, przemawia szef wydzia³u. Na zakoñczenie wznosi kielich ze s³owami:
- Za wszystkie panie, które mamy pod sob±...


Doda: robert

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl

0.0055