Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...7 [Losowe] >>>
Gosuj:

Idzie go¶ciu do spowiedzi i pyta sie ksiêdza czy ma kie³base ksi±dz odpowiada
-nie mam
czy masz cygary pyta sie gosciu wkurzony on odpowiada nie mam
a facet krzycz to poco siedzisz w tym kiosku


Doda: Fifek

2007-10-06 13:10:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Satanista wyl±dowa³ na bezludnej wyspie. Idzie idzie, a tu nagle spotyka armie tubylców.
- O Bo¿e teraz mam przer±bane - powiedzia³ satanista
Nagle us³ysza³ g³os z nieba:
- Nie bój sie, we¼ kamieñ i rzuæ nim w ich przywódce
Satanista podniós³ kamieñ rzuci³ trafi³ go prosto miedzy oczy.
Tubylców to w¶ciek³o. Nagle ponownie s³yszy g³os z nieba:
- Stary teraz to masz przer±bane


Doda: Alwaretix

2007-12-14 19:29:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Gra siostra z ksiêdzem w pi³k± no¿n±. Siostra broni a ksi±dz strzela
- kurwa, ale mi zesz³o
A siostra do ksiêdza:
- niech ksi±dz nie przeklina bo pokarze Bóg ksiêdza piorunem z nieba
Ksi±dz strzela drugi raz:
- o kurwa, ale mi zesz³o
A siostra:
- mówi³am ju¿ co¶ ksiêdzu
Ksi±dz strzela trzeci raz
- kurwa, ale mi zesz³o
Piorun z nieba, siostra dosta³a, le¿y zabita i taki g³os z nieba:
- o kurwa, ale mi zesz³o


Doda: krysiek

2008-02-11 14:35:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Obiad w klasztorze. Prze³o¿ona wo³a Siostry dzisiaj na obiad bêdzie marchewka. Hurrrra. Ale pokrojona. uuuuuu. ..........

Doda: benia

2008-05-05 22:57:12

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi ksi±dz do biskupa i pyta:
-Co zrobiæ ¿eby kazanie by³o ciekawe?
-Zacznij tak: Zakocha³em siê... w mê¿atce... z dzieckiem... która na imiê ma Maria.
Na niedzielnym kazaniu ksi±dz zaczyna:
-Biskup powiedzia³, ¿e zakocha³ siê... w mê¿atce... z dzieckiem... ale zapomnia³em jak mia³a na imiê.


Pozdrawiam


Doda: monia

2007-10-06 13:11:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rabbi Izaak z Berdyczowa mawia³:
- Nie ma cz³owieka bez grzechu. Istnieje jednak zasadnicza ró¿nica miedzy cadykiem a
grzesznikiem. Cadyk, dopóki ¿yje, wie, ¿e grzeszy. Grzesznik, dopóki grzeszy, wie, ¿e ¿yje.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:36

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Zakonnica mówi do Jasia: Jasiu wytrzyj tablicê. Na to Ja¶: Siostro tu nie ma g±bki!, na to siostra: To we¼ szmatê le¿y w szafce, id¼ poszukaj. Ja¶ pos³uszni szuka. Zakonnica pyta dzieci: Gdybym umar³a, coby¶cie napisali na moim grobie? Na to Ja¶: Tu le¿y ta szmata!!!

Doda: kaska

2007-10-06 13:10:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Bêdê ksiêdzem jak mój ojciec.

Doda: beata

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie ksi±dz przez las. Nagle s³yszy, ¿e za krzakami co¶ siê skrada, wiêc zaczyna siê modliæ:
- Panie Bo¿e, spraw aby to zwierzê by³o chrze¶cijañsko nastawione. - Nagle zza krzaków wychodzi wilk. Klêka na kolanach, sk³ada ³apki i mówi:
- Panie Bo¿e, pob³ogos³aw ten oto posi³ek...


Doda: Mona

2007-10-06 13:11:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W ma³ym ko¶ció³ku zakonnice modl± siê. Nagle jedna purtne³a. Aby odwróciæ od siebie uwagê , zatyka nos i rozgl±da sie wokó³ mówi±c:
- Która to, która??
Stara Maciejowa na to:
- Co wy Ja¶kowa, dwie dupy macie, ¿e nie wiecie która??


Doda: DzIeJkA

2007-12-10 14:08:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie zakonnica z ko¶cio³a do domu wywali³a sie na ulicy i mówi o Jezus Maryja w domu ukazuje sie jej Jezus i mówi.
- Mo¿e ja mam ryja ale za to ty masz krzywe nogi


Doda: nata

2007-10-06 13:10:54

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przysz³a zakonnica do spowiedzi i mówi:
-Proszê ksiêdza ja bardzo zgrzeszy³am....
ksi±dz na to:
-siostro a co sie sta³o?
-zapomnia³am dzisiaj po habit ubraæ majtek...
-siostro to nie jest wielki grzech
Sistra uradowana mówi a co na pokutê??
Ksi±dz na to...w drodze do o³tarza proszê zrobiæ dwa przewroty w przód i gwiazdê....


Doda: Gosiaczek

2007-10-06 13:10:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie sobie ksi±dz drog±. Widzi ma³±, biedn± dziewcznkê w rowie.
Podchodzi do niej i pyta:
- Dziewczynko, chcesz na p±czka?
A ona podnosi swoje zabiedzone oczka i pyta:
-A jak to jest "na p±czka"?


Doda: tomek

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jasiu w³a¶nie przeprowadzi³ siê do nowego miasta. Poszed³ do nowej szko³y. Zakonnica na lekcji religii rozmawia³a o przysz³o¶ci z dzieæmi. Pyta³a sie o wymarzone zawody:
- Kim chcesz zostaæ jak doro¶niesz Jasiu??
- Zostanê ksiêdzem jak mój ojciec proszê siostry!!


Doda: Ariel

2007-10-06 13:11:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Proboszcz pewnej parafii musia³ pilnie wyjechaæ. Zostawi³ m³odemu ksiêdzu kartkê z pokutami i kaza³ mu spowiadaæ. Przychodzi m³oda dziewczyna do spowiedzi i mówi:
-proszê ksiêdza, ci±gnê³am druta
-ksi±dz szuka na kartce ale nic nie ma o drutach
Wo³a ministranta i pyta:
-ministrant co dziekan daje za ci±gniêcie druta
Na to ministrant:
-ja nie wiem ale mi da³ SNIKERSA.


Doda: Tomis³aw

2007-10-06 13:11:13

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...7 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Opisy gg - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0064