Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...21 [Losowe] >>>
Gosuj:

Pali siê dom, wybiega z niego m³oda para. Nagle ¿ona mówi do mê¿a:
- No Roman, nareszcie gdzie¶ razem wyszli¶my...


Doda: mientuma

2007-11-05 15:17:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Muhammed by³ znanym ekspertem od dywanów. Jego przyjaciel poprosil go raz, aby mu wyceni³ staro¿ytne dywany w jego sklepie. Za ka¿dy dywan bêdzie fundowa³ Muhammedowi wódkê. Muhammed dotyka pierwszego dywanu, zamyka oczy i mówi:
- Perski, XVI wiek, 4000 dolarów - po czym wypija wódke.
Dotyka drugiego dywanu:
- Syjamski, rzadki okaz, V wiek, 12000 dolarów...
Na drugi dzieñ budzi siê Muhammed w domu - ca³y poobijany, z podpuchniêtym okiem i pyta ¿ony:
- Kochanie, co siê wczoraj ze mn± sta³o?
Na to ¿ona:
- To, ¿e wczoraj wróci³e¶ do domu pijany jak wieprz - w porz±dku; to, ¿e zapaskudzi³e¶ ca³y przedpokój - w porz±dku; to, ¿e za³atwi³e¶ siê do umywalki - jeszcze ok; ale kiedy siê ko³o mnie po³ozy³e¶, dotkn±³e¶ moich po¶ladków i wymamrota³e¶ "stara mata kokosowa, 5 centów" - tego ju¿ nie wytrzyma³am...


Doda: beata

2007-10-06 13:09:42

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

¯ona pyta mê¿a:
- Kochanie, jakie kobiety podobaj± Ci siê najbardziej, piêkne czy m±dre?
M±¿ odopwiada:
-Ani takie, ani takie, ty mi siê najbardziej podobasz.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Po kilku nocach panna m³oda skar¿y siê matce:
- Wiesz mamo, ju¿ kilka nocy ¶pimy razem i nic. Jeszcze siê nie kochali¶my.
- Ale¿ córeczko, mo¿e jest zestresowany...
- Ale mamo, on tylko ksi±¿kê czyta i wcale nie zwraca na mnie uwagi.
- Wiesz córeczko, skoro on nie zwraca uwagi, to mo¿e ja siê po³o¿ê zamiast ciebie i sprawdzê, o co chodzi.
I tak zrobi³y. M±¿ w ³ó¿ku czyta ksi±¿kê, te¶ciowa siê k³adzie i le¿y. Nagle m±¿ wsuwa rêkê pod ko³drê i w majteczki zaczyna rêkê wk³adaæ. Wyskoczy³a te¶ciowa z ³ó¿ka i do córeczki:
- Ale¿ kochanie, chwile le¿a³am i zacz±³ siê do mnie dobieraæ.
- Tak, tak... Palec zmoczy, kartkê przewróci i dalej czyta...


Doda: Pysiak

2008-03-25 20:00:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

M±¿ zdradza ¿onê z kochank± po nie lada wyczynach ubiera siê i polewa alkoholem, aby ¿ona nie poczu³a zapachu perfum kochanki gdy wchodzi do domu ¿ona od razu go bije mówi±c my¶lisz ¿e jak siê spryska³e¶ perfumami to wódki nie wyczuje.

Doda: Darek

2008-03-25 20:10:54

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szpital. Oddzia³ porodowy. W³a¶nie ma rodziæ pewna kobieta, wiêc pyta siê jej pielêgniarka:
- Czy chce Pani, aby m±¿ by³ przy porodzie?
Ona odpowiada - Nie! Nie by³o go przy poczêciu, to tym bardziej nie jest potrzebny przy porodzie...


Doda: beata

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

CIA zatrudnia zabójcê. Jest trzech kandydatów: dwóch facetów i kobieta. Zanim dostan± swoje pierwsze zadanie musz± zostaæ sprawdzeni, czy s± gotowi na wszystko. Pierwszy facet dostaje do rêki pistolet i ma wej¶æ do pokoju, w którym jest jego ¿ona i ja zabiæ, ale odmawia - nie nadaje siê na zabójcê. Drugi facet dostaje takie samo zadanie. Bierze pistolet, wchodzi do pokoju, ale po chwili wychodzi i oddaje pistolet:
- Nie mogê zabiæ w³asnej ¿ony, nigdy tego nie zrobiê.
Wreszcie przychodzi kolej na kobietê; ona ma zabiæ swojego mê¿a. Bierze pistolet, wchodzi do pokoju, s³ychaæ strza³, potem drugi, potem jeszcze jeden - ca³y magazynek wystrzelany, potem jakie¶ krzyki i ha³as. Wreszcie z pokoju wychodzi kobieta i mówi:
- Dlaczego nikt mi nie powiedzia³, ze w pistolecie s± ¶lepe naboje?! Musia³am go zat³uc krzes³em!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie ma³¿eñstwo ¿ona pyta siê mê¿a:czy to prawda ¿e p³azy nie maj± muzgu?
m±¿ odpowiada: tak moja ¿abciu!!!


Doda: komentator

2007-10-06 13:11:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Spotyka siê dwóch kumpli. Jeden ma limo pod okiem. Kolega wiêc pyta go:
- Co Ci siê sta³o?
- No wiesz stary, ¿ona nachyli³a siê do lodówki i wiesz, tak kusz±co to wygl±da³o, te po¶ladki i w ogóle, ¿e nie mog³em siê opanowaæ i wzi±³em j± od tylca.
- To jak, nie lubi od ty³u, czy co?
- Lubi, ale nie w Tesco...


Doda: ANECIA

2007-10-06 13:11:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

¯ona pyta mê¿a:
- Kochanie, jak uczcimy nasz± rocznice ¶lubu?
Na to m±¿ odpowiada:
- Mo¿e minut± ciszy.


Doda: go³±bek

2007-10-06 13:11:29

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Mówi ojciec do syna:
- Synu, znalaz³em ci wspania³± kandydatkê na ¿onê!
- Ale tato... sam potrafiê znale¼æ sobie dziewczynê... kto to jest?
- To córka Kulczyka!
- Suuuper! Trzeba by³o tak od razu!
Ojciec udaje siê do Kulczyka na rozmowê:
- Dzieñ dobry Panu! Wydaje mi siê, ¿e znalaz³em doskona³ego kandydata na mê¿a Pañskiej córki!
- Wie Pan... ale ja nie szukam mê¿a dla mojej córki...
- Ale¿ to wiceprezes Orlenu.
- Cudownie! To zmienia postaæ rzeczy!
Nastêpnie ojciec udaje siê do prezesa Orlenu:
- Witam Pana Panie prezesie! Przychodzê z dobr± nowin± - mam idealnego kandydata na wiceprezesa w Pañskiej firmie.
- No tak.. Ale ja nie szukam nikogo na tê posadê.
- Jest Pan pewien?! To ziêæ Kulczyka!
- Ooo! Chyba, ¿e tak!


Doda: elka4elka44

2008-03-09 14:58:57

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmowa ma³¿eñska
Ona: - Kochanie, koledzy z biura powiedzieli, ¿e mam bardzo zgrabne nogi.
On: - Naprawdê? A nie wspomnieli nic o wielkiej dupie?
Ona: - Nie, o tobie nie rozmawiali¶my.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi chwiejnym krokiem m±¿
nad ranem do domu. Widzi go zdenerwowana ¿ona i krzyczy:
- Bêdziesz jeszcze pi³?!?!?
Na co m±¿:
- Ale tylko pó³ mi kochanie nalej


Doda: wienio

2007-12-24 01:11:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pewien m³ody mê¿czyzna mia³ 3 przyjació³ki, Po pewnym czasie mia³ zdecydowaæ, któr± z nich po¶lubi. Aby u³atwiæ sobie wybór, zrobi³ im test. Ka¿dej z nich da³ po 1000 dolarów.
Pierwsza z nich posz³a do sklepu, kupi³a sobie sukienkê, buty, piêkny kapelusz i posz³a do fryzjera. Przysz³a do niego z powrotem i mówi:
- Chcê byæ naj³adniejsza dla ciebie, poniewa¿ ciê kocham.
Druga przyjació³ka posz³a do sklepu kupi³a strój pi³karski, telewizor, wideo i 1000 puszek piwa. Przysz³a do niego i mówi:
- To s± moje prezenty dla ciebie, poniewa¿ ciê kocham.
Trzecia z nich zainwestowa³a te pieni±dze w nieruchomo¶ci, po krótkim czasie podwoi³a sumê. Znowu zainwestowa³a i znowu podwoi³a i tak kilka razy, a¿ dorobi³a siê takiego maj±tku, ¿e by³a ustawiona do koñca ¿ycia. Przysz³a do niego i mówi:
- Zarobi³am to wszystko z my¶l± o naszej wspólnej przysz³o¶ci, bo ciê kocham.
M³ody mê¿czyzna by³ zachwycony wszystkimi przyjació³kami, przemy¶la³ wszystkie odpowiedzi...i o¿eni³ siê z ta która mia³a najwiêksze cycki!


Doda: ola80

2007-10-06 13:09:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Po powrocie z sanatorium podczas pierwszej nocy m±¿ przez sen ci±gle powtarza "Basiu, Basiu, Basiu!"
Rano ¿ona ¿ada wyja¶nieñ.
- Ko³o sanatorium by³o gospodarstwo rolne, a tam w zagrodzie sta³a piêkna klacz o tym imieniu.
Chodzi³em j± karmiæ chlebem. Pewnie mi siê przy¶ni³a. - t³umaczy siê m±¿.
Minê³o kilka dni, m±¿ wraca z pracy i widzi, ¿e na stole le¿y list w rozerwanej kopercie.
- Od kogo? - pyta siê m±¿ ¿ony.
- Ta klacz do ciebie napisa³a.


Doda: aryur10

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...21 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Opisy gg - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0087