Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 >>>
Gosuj:

Jak s³oñ wchodzi na drzewo? Czeka a¿ wyro¶nie drugie drzewo. Jak s³oñ zejdzie z drzewa? Poczeka a¿ li¶æ spadnie.

Doda: Mi³y

2008-06-10 23:44:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W cyrku wychodzi facet na arenê z krokodylem otwiera mu paszcze wk³ada kutasa i bije krokodyla kijem po g³owie krokodyl ani rusz po czasie pyta siê publiczno¶ci mo¿e kto¶ z pañstwa chcia³by spróbowaæ? Nikt siê nie odzywa a taka 70 letnia babka mówi ja tylko niech mnie pan tak tym kijem po g³owie nie bije.

Doda: ill

2008-05-05 21:20:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Wiecie dlaczego sejm jest okr±g³y?
-A widzieli¶cie kiedy¶ kwadratowy cyrk?


Doda: tomek

2007-10-06 13:09:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jasio poszed³ z tat± do cyrku.
Podczas przedstawienia z uwag± obserwuje, jak mê¿czyzna
przebrany za kowboja je¼dzi wokó³ areny na koniu i rzuca
no¿ami w ¶cianê, pod któr± stoi kobieta. Widzowie klaszcz±.
- Z czego siê oni tak ciesz±? - dziwi siê Jasio. - Przecie¿
ani razu nie trafi³!


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pewnego dnia m³ody podró¿nik id±c przez sawannê zobaczy³ samotnego s³onia, który patrzy³ na niego b³agaj±co. Ten podszed³ bli¿ej a s³oñ popatrzy³ na niego jak na przyjaciela ten podszed³ do s³onia i zobaczy³ ¿e s³oñ ma ranna ³apê, opatrzy³ mu j±.S³oñ owin±³ podró¿nika tr±b± i u¶ciska³. Kiedy podró¿nik odchodzi³ od s³onia zobaczy³ jak temu ³ezka sp³ywa po policzku. Podró¿nik zada³ sobie pytanie - Ciekawe czy jeszcze w ¿yciu spotkam tego s³onia??? Lata mija³y podró¿nik siê o¿eni³ i mia³ dzieci. Pewnego dnia wybra³ siê z dzieæmi do cyrku. Kiedy na arenê wprowadzono s³onia ten popatrza³ b³agalnie na podró¿nika ³ezka sp³ynê³a mu po policzku. Facet by³ pewien ¿e to ten sam s³oñ którego kiedy¶ spotka³. Po przedstawieniu podszed³ do klatki gdzie by³ s³oñ. Ten popatrza³ na niego jak stary przyjaciel. Facet wszed³ do klatki przytuli³ sie do s³onia ten go obj±³ tr±bom i zacz±³ dusiæ kiedy facet w koñcu wykitowa³ s³oñ rzuci³ zw³oki w k±t klatki. TO NIE BY£ TEN SAM S£OÑ :)

Doda: AsLa

2007-10-06 13:11:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W pewnej wêdrownej trupie
cyrkowej magik wyczarowywa³ z kapelusza jajka, kurê oraz
koguta. Wkrótce trupa rozlecia³a siê. Po kilku miesi±cach
bezrobotny magik otrzyma³ list z propozycj± wystêpów w innym
cyrku. Odpisa³:


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Cyrkowy magik po swoim kolejnym
popisie oznajmia widzom:
- Za chwilê sprawiê, ¿e zniknie jedna z obecnych tu kobiet.
Z ostatniego rzêdu s³ychaæ mêski g³os:
- Mary¶ka, zg³o¶ siê na ochotnika!


Doda: ola80

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Fakir wracaj±c od lekarza spotyka
dyrektora cyrku.
- I co powiedzia³ panu lekarz?
- Mam jak±¶ chorobê ¿o³±dka, od dzi¶ muszê przestrzegaæ
diety. Wolno mi ³ykaæ tylko t³uczone szk³o. Ale o gwo¼dziach
i szablach przez najbli¿szy miesi±c nie mo¿e byæ mowy!


Doda: tres

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor cyrku da³ do gazety
og³oszenie nastêpuj±cej tre¶ci:


Doda: beata

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

w cyrku siedzi klown i mówi do s³onia masz ogieñ a s³oñ na to nie ale popro¶ Prometeusza

Doda: Gonia

2007-10-06 13:10:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dziennikarz pyta cyrkowego
akrobatê:
- Proszê zdradziæ, jak osi±gn±³ pan tak olbrzymi sukces w
tak trudnym zawodzie?
- To proste. Gdy rano budzê siê, od razu wypijam buteleczkê
wódki, tak zwan±


Doda: alan

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na cyrkowej arenie odbywa siê
mro¿±cy krew w ¿y³ach numer:
artysta chwyta za grzywê najwiêkszego lwa, wk³ada sw± g³owê
do jego paszczy, a potem jak gdyby nigdy nic wyci±ga z kieszeni
w³óczkê i zaczyna robiæ na drutach. Po jakim¶ czasie wyjmuje
sw± g³owê z paszczy lwa i pokazuje publiczno¶ci zrobiony na
drutach szalik. Publiczno¶æ jest zachwycona, na arenê sypi±
siê kwiaty.
- Dziêkujê - mówi artysta. - A mo¿e kto¶ z pañstwa
potrafi³by to zrobiæ? Z trzeciego rzêdu wstaje jaka¶ babcia i
wo³a:
- Ja! Z w³óczki nie takie rzeczy ju¿ robi³am !


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wieczorem do klatki z lwem przychodzi treser z sa³atk± i gotowanymi warzywami i mówi do lwa: tylko nikomu ani s³owa ¿e jeste¶ jaroszem bo obaj wylecimy z roboty!

Doda: Rogal

2007-10-06 13:11:13

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hipnotyzer w cyrku wskazuje na
jednego z widzów i mówi do publiczno¶ci:
- A teraz zahipnotyzujê tego pana i ka¿ê mu zapomnieæ
wszystkie niemi³e sprawy.
- Nie! - krzyczy mê¿czyzna z trzeciego rzêdu. - On jest mi
winien 500 z³otych.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jasio wraca ze szko³y z pokrwawionym nosem.
- Co ci siê sta³o? - pyta mama.
- To przez tego magika z cyrku, który podczas przedstawienia
wyci±gn±³ mi z nosa z³ot± monetê!
- I zostawi³ ciê w takim stanie?
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali nastêpnych
monet!


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Sennik na tja.pl - Opisy gg - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok

0.0059