Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

Szkot kupi³ piêkny pa³ac i z dum± oprowadza przyjació³ po komnatach.
- A tu jest sala jadalna, w której mog³oby, nie daj Bo¿e, ucztowaæ 60 osób..


Doda: klasowiczxxxxl

2008-01-27 17:55:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jedzie Szkot rozklekotanym Maluchem przez p³atny most. Zatrzymuje go celnik.
- Trzy pensy!
- Sprzedane!


Doda: guru

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Statek pasa¿erski zaton±³ na morzu. Po tygodniu Szkot otrzymuje depeszê:
"Wczoraj zw³oki pañskiej ¿ony pokryte ma³¿ami i ostrygami wy³owione zosta³y z morza".
Szkot natychmiast depeszuje:
"Ma³¿e i ostrygi sprzedaæ. Stop. Przynêtê ponownie zanurzyæ".


Doda: mloda88

2007-10-06 13:09:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi Szkot do sklepu, kupuje wino, potem chowa je za pazuchê i wychodzi. Wychodz±c potyka siê prosto na klatkê piersiow±. Kiedy wk³ada rêkê za pazuchê, czuje wilgoæ. Wtedy mówi:
- Bo¿e spraw, aby to by³a krew!


Doda: tres

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W zesz³ym roku dwaj Szkoci za³o¿yli siê o dwa funty, kto d³u¿ej wytrzyma pod wod±.
Mimo usilnych starañ p³etwonurków, zw³ok do dzi¶ nie odnaleziono.


Doda: aryur10

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pewien szkot, w ko¶ciele nie mia³ drobnych, wiêc da³ na tacê 20 funtów. Przez nastêpne pó³ roku za ka¿dym razem gdy podchodzi³ do niego ko¶cielny, mówi³:
-Abonament.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szkot do ¿ony le¿±cej na ³o¿u ¶mierci:
- Kochanie, idê po lekarza. Gdyby¶ jednak wyczu³a, ¿e zbli¿a siê twój koniec, to nie
zapomnij zgasiæ ¶wiat³a.


Doda: miki

2007-10-06 13:10:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jest Francuz, Niemiec i Szkot, którzy siedz± w barze i pij± wino. Nagle ka¿demu z nich wpad³a do wina mucha. Francuz jak to Francuz powiedzia³, ¿e nie pije dalej, Niemiec wyj±³ muchê i pije dalej, a Szkot wyjmuje muchê i mówi do niej: oddaj to co wypi³a¶.

Doda: Kopych

2007-10-28 22:35:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-jak sie nazywa ma³y Szkop ???
- Biszkopt


Doda: DANIO

2008-06-11 01:13:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szkot czyta ksi±¿kê. Od czasu do czasu gasi ¶wiat³o, potem znów je zapala.
- Co ty robisz? - pyta go ¿ona.
- Przecie¿ przewracaæ kartki mo¿na i po ciemku.


Doda: bielun

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jak policja rozpêdza demonstracje uliczne w Edynburgu?
-Policjanci przebrani za kwestarzy, wychodz± w t³um z puszkami na datki...


Doda: tytus

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szkot kupi³ sobie telewizor. Wszed³ na dach zainstalowaæ antenê.
W pewnym momencie po¶lizn±³ siê i leci w dó³. Jak by³ na wysoko¶ci swojego okna zd±¿y³ krzykn±æ:
-Stara, obiad zrób na jedn± osobê bo ja zjem w szpitalu.


Doda: alan

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Ile bêdzie kosztowa³ przejazd pana samolocikiem do Edynburga? - pyta
szkockie ma³¿eñstwo.
- Mogê was przewie¶æ za darmo, je¶li podczas lotu nie powiecie ani s³owa!
Ju¿ po wyl±dowaniu pilot który w czasie lotu wykonywa³ ro¿ne karko³omne
akrobacje gratuluje Szkotowi:
- No, musze przyznaæ ze jeszcze ¿adnemu z moich pasa¿erów nie uda³o siê
zachowaæ milczenia w czasie lotu!
- A wie pan - przyznaje Szkot - ze w pewnym momencie chcia³em krzykn±æ!
- W jakim?
- Kiedy moja ¿ona wypad³a z samolotu!


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:32

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szkot o¿eni³ siê z wdowa i po ¶lubie jedzie poci±giem.
- Gdzie pan jedzie? - Pyta go inny podró¿ny.
- W podró¿ po¶lubn±...
- A gdzie ¿ona?
- Ona ju¿ by³a...


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szkot czyta ksi±¿kê. Od czasu do czasu gasi ¶wiat³o, potem znów je zapala.
- Co ty robisz? - pyta go ¿ona.
- Przecie¿ przewracaæ kartki mo¿na i po ciemku.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Opisy gg - Tapety na pulpit

0.0057