Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>
Gosuj:

Ch³opak z miasta o¿eni³ siê z dziewczyn± ze wsi, lecz bardzo wstydzi³ siê jej wiejskiej
wymowy. Postanowi³ wys³aæ j± do Ameryki, aby tam naby³a manier, a przede wszystkim nauczy³a
siê po "miejsku" mówiæ.
Po kilku tygodniach dziewczyna wraca. Wychodzi z samolotu i wo³a do mê¿a:
- Helo³ bejbi! Helo³ bejbi!
- O, proszê, jak ³adnie! - my¶li m±¿.
A ona krzyczy dalej:
- Helo³ bejbi! Ju¶ci jezdem nazad!


Doda: beata

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W gospodzie Jasiek pije z kumplami wódkê. W pewnej chwili prykn±³! Wie, ¿e to nie
wypada, wiêc wstaje i mówi:
- Wyjdê na chwilê na dwór, bo mi od tego siedzenia noga zdrêtwia³a.
- No, no - przytakuj± kumple. - A¿ se musia³a od tego siedzenia pierdn±æ!


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pewnego razu so³tys spogl±da na rêce Antka i pyta:
- Gdzie¶ straci³ palce u prawej rêki?
- A no ze dwa roki temu w³o¿y³em rêkê koniowi do pyska, ¿eby zobaczyæ ile ma zêbów. Wtedy
koñ zamkn±³ pysk, ¿eby zobaczyæ ile ja mam palców.


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jagna zaniepokojona dziwnymi odg³osami dochodz±cymi od s±siada, pyta:
- Co siê u was dzieje, kumie?
- Nic. To tylko te¶ciowa ¶piewa wnukom ko³ysanki.
- Chwa³a Bogu! Ju¿ my¶la³am, ¿e ¶winia wam zdycha.


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Mówi pracownik na budowie do kierownika.
- eee majster ³opata sie z³ama³a !!!
- to ³oprzyj sie huju ³o betoniarka


Doda: micha³ wojcik oszczepalin

2007-11-30 18:22:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W wiejskiej chacie rozespany ch³op mówi do zony:
- Mary¶ka, albo ¿e¶ siê odkry³a, albo ¿e¶ obory nie domknê³a...


Doda: beata

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi gospodarz do domu i mówi:
- S³uchaj matka!!! Dokupi³em dzisiaj 10 hektarów ziemi.
- Wiem.
- A sk±d wiesz????
- Nasz koñ siê za stodo³± powiesi³.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Program otwarcia pewnej wystawy rolniczej przedstawia³ siê tak:
godz. 11:00 - przyjazd nierogacizny i byd³a nierogatego.
godz. 12:00 - przybycie zaproszonych go¶ci.
godz. 13:00 - wspólny obiad.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Po co jest ta przegródka w nosie???
¯eby sie kozy nie bod³y.


Doda: czesio

2008-04-04 18:37:31

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przyje¿d¿a Amerykanin na wie¶ i Gospodarz do niego mówi:
Iæ do chlewa i wyciepej gnoj.
Amerykanin mówi do gospodarza:
³ot.
Gospodarz:
£ot krowy i ³ot konia.


Doda: MaRTa

2008-05-11 14:11:18

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pyzdra i Kwiczol pracowali w kopalni. Pewnego dnia Pyzdra skoñczy³
wcze¶niej i zostawi³ wiadomo¶æ koledze na ¶cianie:
"Kwiczol jak bêdziesz tedy szed³ to zabierz moja ³opatê, bo jo musze ju¿ i¶æ".
Na drugi dzieñ Pyzdra przychodzi do pracy i czyta napis na ¶cianie:
"Pyzdra nie wzi±³em twojej ³opaty bom tedy nie przechodzi³ - Kwiczol".


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Wiecie co dostaje górnik po ¶mierci?
- 3 dni urlopu, a potem z powrotem pod ziemiê...


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Spotyka siê dwóch s±siadów. Jeden mówi:
- Czy ty wiesz Franek, ¿e moja ¶winia mówi po francusku?
- Chyba jeste¶ pijany, albo zwariowa³e¶!
- Nie wierzysz? To za³o¿ymy siê!
S±siedzi poszli do chlewu do ¶wini mówi±cej po francusku. Jej w³a¶ciciel pyta:
- Ka¶ka, umiesz mówiæ po francusku?
¦winia nic. Wtedy ch³op j± kopn±³, a ¶winia:
- £i, ³i, ³i!


Doda: robert

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Richard do Alojza: - Pieronie, Alojz, ale ¼le wygl±dasz!
Alojz: - Nie dziwota, jak cz³owiek musi przy monterach harowaæ od rana do wieczora.
Richard: - A d³ugo to tam ju¿ robisz?
Alojz: - Po niedzieli mom zaconæ...


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Antek radzi siê agronoma:
- Mówi±, ¿e nawóz sztuczny jest lepszy od naturalnego. A pan jak uwa¿a?
- Trudno powiedzieæ, to rzecz smaku.


Doda: tres

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - Opisy gg - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl

0.0115