Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...15 [Losowe] >>>
Gosuj:

Niemiec,rusek i polak rozbili siê na bezludnej wyspie.
Umówili siê ¿e ka¿dy bêdzie odcina³ se jak±¶ czê¶æ cia³a ¿eby by³o co je¶æ.
Pierwszego dnia Niemiec uci±³ se rêkê.
Drugiego dnia Rusek uci±³ se nogê
Trzeciego dnia Polak wyci±ga huja ... Na to Rusek :
Ooo! nareszcie bêd± paróweczki!
Na to Polak :
Chyba ciê pojeba³o.
Po serku i do spania!


Doda: TomekOoo

2008-05-05 23:07:02

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Trzech amerykanów zbudowa³o sejf. Ci±gle powtarzali, ¿e nikt go nie otworzy.
Zaprosili 2 polaków, 2 rusków i 2 szkopów.
Powiedzieli im, ¿e oni zgasza ¶wiat³o na 5 sekund i je¶li której¶ z dru¿yn uda siê w tym czasie otworzyæ sejf mo¿e sobie zabraæ ca³± jego zawarto¶æ (40mln )
Najpierw próbowa³y szkopy-amerykanie zapalaj± ¶wiat³o a Niemiec grzebie siê przy zamku.
Drudzy byli ruscy - te¿ im siê nie uda³o.
nareszcie Polacy - Amerykanin probuje zapaliæ ¶wiat³o po 5 sekundach i ni chuja, a z oddali s³ychaæ g³os (Józek na chuj ci ta ¿arówka mamy 40milionów)


Doda: kundlozole

2008-04-22 23:12:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Diabe³ porwa³ Ruska, Niemca i Polka.
- Ten który poda najwiêksz± liczbe o której jescze nie s³ysza³em, bêdziê ¿ywy.
Niemiec my¶li, my¶li..
- Sto tysiêcy bilionów!
- Eeee tam.
Niemiec stracony. Pora na Ruska.
- Osiemdziesi±t piêæ milionowych miliarda!
- Eeee tam - mówi Diabe³ i wysy³a Ruska do piek³a.
- Polak, Twoja liczba!
- W chuj!
Diabe³ zaskoczony, pyta sie Polaka a ile to jest to "w chuj"
-Diabe³, widzisz to drzewo tam daleko?
- Widze...
- To tam i jeszcze w pizdu!


Doda: Marta

2007-10-15 21:25:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie Polak, Rusek i Niemiec przez pustyniê. I wreszcie jeden z nich mówi:
- Rozdzielamy sie w poszukiwaniu wody. Spotkamy sie na ³awce w parku
Dobra. Idzie Rusek i znalaz³ studnie, gdzie by³o napisane " Nie pij wody, bo bêdziesz mówi³: my, my, my. Napi³ siê wody i idzie i mówi: "My, my, my"
Niemiec tez znalaz³ studniê, gdzie by³o napisane: " Nie pij wody, bo bêdziesz mówi³: pa³ka w ³eb: "Napi³ siê tej wody i idzie i mówi: "Pa³ka w ³eb, pa³ka w ³eb".
Polak te¿ znalaz³ studnie, gdzie by³o napisane: " Nie pij wody bo bêdziesz mówi³: sto lat: Napi³ siê wody i idzie i mówi: "Sto lat, sto lat .."
Spotkali siê na ³awce w parku. Pod ³awk± le¿y zabity go¶ciu. Przychodzi policjant i pyta siê Ruska:
- Kto to zrobi³?
A Rusek odpowiada:
- My, my, my ...
Policjant:
- Czym??
Niemiec odpowiada:
- Pa³k± w ³eb, pa³k± w ³eb
Policjant:
- Ile chcecie za to lat?
Polak odpowiada:
- Sto lat, sto lat ...


Doda: Misiunia

2007-12-19 14:06:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Polak, Niemiec i Rus za³o¿yli siê kto pierwszy wejdzie na 81 piêtro ten dostanie telewizor LCD.. Wchodzi Rusek na 46 piêtrze zachcia³o mu siê sraæ i schodzi. Wchodzi Niemiec na 50 piêtrze zachcia³o mu siê sikaæ i schodzi. No i wreszcie wchodzi Polak i na 45 piêtrze zachcia³o mu siê staæ i widzi ma³e dziecko. Wzi±³ dziecku pampersa i narobi³ w niego kupy. Na 71 piêtrze zachcia³o mu siê sikaæ no i znowu zobaczy³ dziecko z butelk± i wzi±³ mu butelkê i do nie nasika³ na 80 piêtrze zachcia³o mu siê znowu sraæ i zobaczy³ otwarte okno i siê przez okno wysra³. W koñcu wszed³ na 81 piêtro i dosta³ nowy telewizor LCD. Przyszed³ do domu i ogl±da najnowsze wiadomo¶ci w telewizorze LCD i s³ucha: dziecko zrobi³o tyle kupy co doros³y, dziecko otru³o siê ¿ó³tym mlekiem, lec±ce gówno przez okno zabi³o przechodnie!

Doda: Solaris

2008-01-02 15:17:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Polak, Rusek i Niemiec rozbijaj± siê na bezludnej wyspie. Znajduj± skrzynie jab³ek, umawiaj± siê, ¿e je¶li ka¿dy u³o¿y rymowankê, to ka¿dy otrzyma swoje jab³ko.
Rusek mówi tak:
- Tolkien pisa³ wiersze ja biorê jab³ko pierwsze.
I wzi±³ jab³ko.
Niemiec mówi:
- Tolkien pisa³ wiersze d³ugie ja biorê jab³ko drugie.
Polak po 3 godzinach mówi:
- A huj wam w dupê! Ja biorê ca³± kupê!!!
I WZI¡£ RESZTÊ...


Doda: Login

2008-04-10 21:33:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

By³ sobie Polak, Rusek i Amerykanin.
Spotkali Diab³a który powiedzia³:
- Przynie¶cie to czego macie w kraju najwiêcej.
Polak przynius³ ziarno.
Amerykanin kaktusa.
Ruska jeszcze nie by³o.
Diabe³ rzek³:
- Wsad¼cie sobie to co przynie¶li¶cie w zadek.
Polak wsadzi³ sobie bez problemu.
Amerykanin po wsadzeniu zacz±³ smiaæ siê i p³akaæ.
Polak zapyta³:
Czemu p³aczesz?
Bo kaktus mnie k³uje w czu³e miejsce.
A czemu smiejesz siê?
Bo Rusek jedzie czo³giem.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

L±duj± Amerykanie na ksiê¿ycu. S± pewni, ¿e s± pierwszymi ¿ywymi istotami na ksiê¿ycu. Przechadzaj± siê po nim. A¿ tu nagle widz±,a za górk± kryje siê jaki¶ cz³owiek. Pytaj± jego kto ty jeste¶ i sk±d siê tu znalaz³e¶?
On: - Jestem Rosjanin, i dosta³em siê tutaj bo mamy o wiele lepsz± technikê od was.
Id± Amerykanie dalej. Widz± kolejnego cz³owieka i zadaj± mu to samo pytanie.
On: - Jestem Chiñczykiem. Poniewa¿ jest nas najwiêcej na ¶wiecie, to weszli¶my jeden na drugiego, a ja by³em na samej górze i tak oto siê tutaj dosta³em.
Id± dalej i spotykaj± Polaka i zadaj± mu te same pytania.
On trzymaj±c siê za g³owê: - Kurna gdzie ja jestem, by³em wczoraj na imprezie u Heñka i nic nie pamiêtam..


Doda: yoohi

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

By³ sobie Polak Rusek i Niemiec diabe³ im kaza³ ¿eby przez miesi±c nie srali Rusek tydzieñ zesra³ sie,
Niemiec dwa tygodnie zesra³ sie,
Polak trzy miesi±ce nie zesra³ sie,
Diabe³ siê pyta jak ty to robisz a Polak na to co kropelka sklei, sklei ¿adna si³a nie rozklei...


Doda: sylwek85

2008-01-20 16:09:46

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Polak Niemiec i Rusek szli przez pustynie a¿ nagle spotka³ ich diabe³.
Diabe³ powiedzia³ ¿e ka¿dy z niech mo¿e co¶ wzi±æ na plecy a potem musz± dostaæ 10 biczy i nie mog± nawet mrugn±æ, dopiero wtedy bêd± mogli pój¶æ dalej.
Najpierw Niemiec co chcesz na plecy ?
Oliwê dosta³ oliwê i 10 biczy i nie mrugn±³.
Teraz Rusek co chcesz na plecy?
Nic dosta³ 10 biczy i nie mrugn±³.
Teraz polak co chcesz na plecy. Ruska.


Doda: Remix1

2007-10-06 13:11:31

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Diabe³ z³apa³ Polaka, Niemca i Amerykanina. Dal im po dwie metalowe kulki
i obieca³, ze ich wypu¶ci, je¶li zrobi± z nimi cos, co go zadziwi.
Po chwili Niemiec podrzuci³ jedna kulkê w gore i trafi³ w ni± druga.
- No, ca³kiem nie¼le - powiedzia³ diabe³.
Amerykanin po³o¿y³ na ziemi jedna kulkê, a na niej postawi³ druga. Sta³a!
- No, to mnie lekko zdziwi³o, ale zobaczymy co zrobi Polak.
Niestety, Polak jedna kulkê zepsu³, a druga zgubi³.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:30

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Polak, Rusek i Niemiec zak³adaj± siê, która te¶ciowa jest grubsza.
Rusek mówi:
- Moja te¶ciowa to siê w 80cm drzwi nie mie¶ci.
Niemiec mówi:
- Moja te¶ciowa na 90cm materacu siê nie mie¶ci.
Polak mówi:
- No ch³opaki, a moja te¶ciowa to jak zaniesie majtki do pralni to mówi±, ¿e spadochronów nie przyjmuj±.


Doda: hyzio

2007-10-30 12:21:13

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Polak, Niemiec i Rusek siedz± w piekle. Przychodzi do nich diabe³ i mówi, ¿e maj± szansê wydostania siê stamt±d, ale musz± wykonaæ trzy zadania:
1 - przej¶æ przez most pod ostrza³em,
2 - podaæ rêkê nied¼wiedziowi,
3 - przelecieæ Indiankê.
Jako pierwszy ruszy³ Niemiec, ale zanim zd±¿y³ doj¶æ do po³owy mostu, poleg³ od kul. Drugi ruszy³ Rosjanin, ale podobnie jak Niemiec nie dotar³ do koñca mostu. Wreszcie przysz³a kolej na Polaka. Ten ruszy³, przebieg³ most, wchodzi do klatki z nied¼wiedziem. Nagle unosz± siê tumany kurzu, s³ychaæ odg³osy bijatyki, ryk nied¼wiedzia i... Nagle zapada martwa cisza, wychodzi Polak i pyta diab³a:
- Stary powiedz mi jeszcze, gdzie jest ta Indianka której mam podaæ rêkê?


Doda: Karol

2007-12-03 23:20:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Polak, Rusek, Niemiec p³ynêli statkiem. Niemiec wyrzuci³ euro i powiedzia³: - u nas tego pe³no.
Rusek wyrzuci³ pensa i powiedzia³:
- u nas tego pe³no
Czas na polaka, polak wyrzuci³ ruska i powiedzia³:
- u nas tego pe³no


Doda: szymindj

2007-12-21 15:30:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na pustyni jest Polak, Czech i Rus.Id± zmêczeni podró¿±, ka¿dy w inn± stronê. Pierwszy idzie Polak. Patrzy, a tu strumyk, a nad nim napis:
"Nie pij tej wody, bo ci±gle bêdziesz mówi³-"JA, JA..."". Jednak wypi³.
Nastêpnie Czech widzi ka³u¿ê, a nad ni± napis:
"nie pij tej wody, bo ci±gle bêdziesz mówi³-"Nó¿, widelec, nó¿, widelec...""
Jednak wypi³.
Ostatni Rusek zauwa¿y³ rzekê, a nad ni± napis:
"Nie pij tej wody, bo ci±gle bêdziesz mówi³- "Sto lat, sto lat...""
Jednak wypi³.
Spotkali siê w ma³ej miejscowo¶ci, usiedli na ³awce, pod któr± le¿a³ trup. Przyje¿d¿a pogotowie, policja. Jeden z policjantów pyta sie ich:
-Kto go zabi³?
Polak odpowiada:
-Ja, ja
Policjant zwraca sie do Czecha:
-Czym go zabili¶cie?
On odpowiada:
-Nó¿, widelec
Pyta sie Ruska:
-Ile chcecie siedzieæ?
A on odp.:
-Sto lat:)


Doda: sandusiaxd

2008-04-22 22:57:32

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...15 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok - Tapety na pulpit

0.0055