Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
<<< 1 2 3 4 5 6 ...12 [Losowe] >>>
Gosuj:

- Jakie s± zakrêty na drodze do W±chocka?
- Takie ¿e kierowca PKSu widzi jego ty³!


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego do W±chocka je¼dzi szklany autobus?
- Bo ka¿dy chce siedzieæ przy oknie!


Doda: anonim

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego autobus je¿d¿±cy do W±chocka jest szerszy ni¿ d³u¿szy?
- Bo wszyscy chc± siedzieæ przy kierowcy
- A dlaczego jest d³u¿szy ni¿ szerszy?
- Bo siê ludzie przyzwyczaili do kolejek.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego w W±chocku zbudowali dwupasmowa autostradê?
- Bo budowali z dwóch stron drogê i siê nie zeszli...


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego w W±chocku otwarto Pewex?
- Bo so³tys centa znalaz³
- A dlaczego zamkniêto?
- Bo zgubi³...
- A dlaczego zabrak³o grzebieni w ca³ym W±chocku?
- Bo przeczesuj± okoliczne lasy w poszukiwaniu tego centa.


Doda: robert

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego W±chock w nocy wygl±da z lotu ptaka jak Nowy Jork?
- Bo pch³y w W±chocku chodz± z latarkami...


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Wiecie czemu so³tys w W±chocku pomalowa³ sobie dom na bia³o?
- Bo us³ysza³, ze po wojnie atomowej ocaleje tylko Bia³y Dom.


Doda: tres

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego mieszkañcy W±chocka posmarowali sobie szyby nafta?
- Bo us³yszeli, ze na szybach naftowych mo¿na zbiæ du¿y interes!


Doda: tytus

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego ¿ona so³tysa w W±chocku kupi³a sobie pralkê automatyczna?
- Na czym¶ ta baliê trzeba postawiæ, no nie?


Doda: beata

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego w W±chocku krowy na pastwiskach chodz± w kaskach?
- Bo codziennie rano so³tys odwozi je na pastwisko na swoim motorze


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego pies so³tysa zabi³ siê o budê?
- Bo dowiedzia³ siê, ¿e so³tys zapisa³ siê do Zwi±zku Kynologicznego.
- jw. ale Towarzystwa Przyjació³ Zwierz±t
- jw. ale do LOP.
- Bo so³tys zamiast ³añcucha za³o¿y³ gumê
- A dlaczego pies s±siada so³tysa nie zabi³ siê o budê, mimo ¿e mia³ ³añcuch z gumy?
- Bo mia³ budê na wrotkach...


Doda: beata

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jakie s± wiry na rzece w W±chocku?
- Takie, ¿e jak koñ so³tysa pi³ wodê to mu ³eb ukrêci³o...


Doda: laska

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jak du¿y jest rynek w W±chocku?
- Jakby siê po³o¿yæ na rynku na wznak to rêce i nogi le¿a w zbo¿u


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Koty w W±chocku s± takie sprytne, ¿e je¿eli damy im kakao to mleko wypij± a czekoladê zostawi±.

Doda: Ala

2007-10-06 13:11:17

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czemu mieszkañcy W±chocka nosz± w zêbach ¿arówki??
¯eby wyra¿aæ siê jasno. :P


Doda: Któ¶

2007-10-06 13:11:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
<<< 1 2 3 4 5 6 ...12 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok - Opisy gg - Tapety na pulpit

0.0085