Kontakt | Reklama |

 



>> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci




 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt




 ::Wyszukiwarka








1 2 3 ...34 [Losowe] >>>
Gosuj:

Lec± dwie jaskó³ki. Jedna do drugiej:
- bêdzie deszcz pada³
- sk±d wiesz?
- bo ludzie na nas patrz±


Doda: marcin

2007-12-10 13:27:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na polance stoi po³óweczka.
Idzie zaj±czek i mówi:
-O! Popitka.
Idzie lisiczka i mówi:
-O! Popitka i zagryzka.
Idzie wilk i mówi:
-O! Popitka, zagryzka i ruda lala.
Idzie nied¼wied¼ i mówi:
-O! Popitka, zagryzka, ruda lala i jest komu w morde daæ.


Doda: alan

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Córeczko tyle razy Ciê prosi³am, ¿eby¶ nie dawa³a kotu ziarna. Ziarno jest dla kanarka.
-Tak mamusiu, ale kanarek jest w kocie.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

S± sobie dwa koty, jeden stary drugi m³ody. ;-) No i stary lubi
sobie od czasu do czasu na kotki pochodziæ. M³ody tez by chcia³, ale
stary go zbywa, ze wpierw musi dorosn±æ. Ale m³ody nudzi i nudzi, a¿
w koñcu stary zgodzi³ siê wzi±æ go ze sob± na ruchanie kotek. ;-) Id±
sobie po dachu i widza, ze niedaleko na balkonie seksowna kotka siê
wygrzewa. Stary mówi do m³odego:
- Rób to co ja.
Bierze rozbieg i skacze. Niestety rozbieg by³ za krotki, i stary kot
zawis³ ³apkami na krawêdzi balkonu. M³ody stwierdzi³, ze widocznie
tak trzeba i tez skoczy³ i zawis³ obok starego. Wisz± i wisz± i
wisz±... W koñcu stary mówi:
- Ja ju¿ d³u¿ej nie mogê. Spadam!
I spada. A m³ody na to:
- A ja jeszcze sobie trochê porucham.


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:10:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Siedz± trzy ¿ó³wie na pla¿y i maj± pó³ litra tylko bez popitki.
Trzeba by by³o wys³ac jednego do sklepu.
W koñcu jeden siê zg³osi³ i poszed³.
Min±³ jeden dzieñ, jego nie widaæ.
Min±³ tydzieñ, jego nie widaæ.
Min±³ miesi±c, jeszcze go nie ma. W koñcu jeden siê wkurzy³ i mówi;
-Wiesz co obrócimy t± flaszkê bez popitki.
Nagle wy chodzi tamten ¿ó³w zza krzaka i wo³a;
- BO NIE PÓJDÊ!!


Doda: aryur10

2007-10-06 13:09:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego ptaki lec± do lasu?
Bo las nie przyleci do ptaków


Doda: patunia

2007-12-03 23:59:07

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi Ja¶ do sklepu zoologicznego i mówi:
- poproszê tego ma³ego króliczka
- a nie ³adniejszy jest br±zowy lub czarny?
- Proszê pana, mojemu pytonowi wszystko jedno jaki ma kolor........


Doda: olinda

2008-05-23 16:02:15

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmawiaj± 2 pch³y 1 pyt. sie 2
-Gdzie by³a¶ na wakacjach?
-Na krecie-odp 2


Doda: ¯aba

2007-10-06 13:11:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Biegnie zaj±czek przez las i krzyczy
-wydyma³em lwice, wydyma³em lwice
na to podbiega do niego wilk i mówi
-nie mów tak bo lew siê dowie i zrobi kipisz w lesie
na to zaj±czek
-a mam to w dupie
i biegnie dalej
-wydyma³em lwice, wydyma³em lwice
podbiega do niego nied¼wied¼ i mówi
-zamknij siê bo lew siê dowie i ty dostaniesz i nam siê oberwie
na to zaj±czek
- a mam to w dupie
Lew siê dowiedzia³ zrobi³ zadymê w lesie i patrzy zaj±czek biegnie i zanim miêdzy drzewami ko³o krzaków ju¿ go prawie z³apa³ ale zaj±czek w ostatniej chwili hop miêdzy drzewa lew zanim i siê zaklinowa³ ni do przodu ni do ty³u na to zaj±czek podchodzi od ty³u i mówi
-w to to na pewno mi ju¿ nikt nie uwierzy.


Doda: cieniu bydgoszcz

2007-10-06 13:11:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jedzie Arab przez pustynie.
Nagle staje mu wielbl±d.
Nastepnie zaprowadza go do naprawy.
Podchodzi do mechanika i mówi:
- Panie wielb³±d mi stan±³.
Mechanik:
- Dawaj go na kana³
Mechanik bierze w rece wielki m³ot i uderza nim wielbladowi w jaja - wielblad wysuwa
Arab: - A jak ja teraz go dogonie?
Mechanik: - Stawaj pan na kana³.


Doda: guru

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Mówi lew do ¿aby:
- Ale ty jeste¶ brzydka... Jeste¶ zielona, o¶lizg³a i masz strasznie wy³upiaste oczy.
W ogóle nie mo¿na na ciebie patrzeæ!
Na to ¿aba (cichutko):
- Ja... Ja po prostu ostatnio du¿o chorowa³am...


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Co powstanie po skrzy¿owaniu kangura ze s³oniem ....?
Wielkie dziury w ca³ej Australii..!


Doda: Camilka

2007-10-06 13:10:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kogut zniós³ jajko na granicy polsko-niemieckiej.Do kogo bêdzie nale¿a³o jajko....Do nikogo.bo przecie¿ kogut nie ZNOSI jaj...;-];-]

Doda: Patrysia

2008-05-23 15:06:12

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Nied¼wied¼, lis i wilk graj± w karty. Lis ca³y czas oszukuje. W pewnym momencie nied¼wied¼ nie wytrzymuje i mówi:
-Ja tu nie bêde mówi³ kto oszukuje, ale jak pier... w ten rudy ³eb...


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jad± dwie mrówki przez las na rowerach. W pewnej chwili jedna mówi:
-O kurde mucha mi wpad³a do oka!


Doda: marti

2007-10-06 13:10:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...34 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0094