Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
<<< 1 2 3 4 5 ...34 [Losowe] >>>
Gosuj:

Le¿y zaj±czek na trawie bez jednej r±czki i baz jednej nó¿ki. Nagle podchodzi do niego je¿ i pyta siê:
-zaj±czku czemu nie masz r±czki i nó¿ki?
- Bo za³o¿y³em siê z misiem o moj± rêkê, ¿e nie urwie mi nogi.


Doda: Anula13

2008-05-15 21:47:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

id± sobie mrówki przez pustyniê jedna niesie okno druga niesie drzwi jedna mówi do drugiej gor±co mi to otwórz okno ja otworzê drzwi i bêdzie przeci±g

Doda: natalia

2007-10-06 13:10:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Lec± dwie muchy przez las.
Nagle widz± psi± kupê, i bior± siê do jedzenia.
Jedna mucha pu¶ci³a b±ka.
Druga na to:
- Ej, Zocha!! Nie przy jedzeniu!


Doda: IzkaWoj

2007-11-12 15:44:34

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwa jelenie stoj± przy pa¶niku i ¿uj± ospale siano.
- Chcia³bym, ¿eby ju¿ by³a wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko ju¿ mi obrzyd³o przys³ówkowe jedzenie.


Doda: Matix

2008-02-11 14:13:21

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jak twoja rybka? Wci±¿ chora?
- Nie, ju¿ wsta³a na nogi!


Doda: miki

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi mucha do restauracji.
Podchodzi do niej kelner i pyta:
-Gówno z cebul± czy bez?
Mucha na to:
-Wole bez, bo nie lubiê jak mi z mordy ¶mierdzi.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi zaj±czek do lisicy.
-Lis jest?
-Nie.
-Lisico chcesz zarobiæ 100$?
-Chcê.
-To daj mi ca³usa.
Lisica my¶li "lisa nie ma w domu a 100$ piechot± nie chodzi". Da³a wiêc zaj±cowi ca³usa. A zaj±c:
-Chcesz zarobiæ jeszcze 100$?
-Chcê.
-To siê rozbierz.
Lisica siê rozebra³a. A zaj±c:
-A jeszcze 100$ to chcesz?
-Chcê.
-No to chod¼ wykrêcimy numerek!
No i wykrêcili taki numer, ¿e a¿ zaj±c siê spoci³. Gdy skoñczyli zaj±c siê ubra³ i poszed³ do siebie. Po jakim¶ czasie do domu lisicy wpada jej m±¿ i pyta:
-By³ zaj±c?
-No bbby³ - mówi lisica przera¿ona.
-A odda³ 300$?


Doda: anonim

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Siedzi facet w oknie na czwartym piêtrze, patrzy a tu ¶limak wchodzi z rynny na jego parapet, wiêc go pstrykn±³ tak ¿e ¶limak spad³ na ziemie.
Minê³y trzy lata, facio s³yszy dzwonek do drzwi, patrzy przez wizjer - nikogo nie ma, otwiera a tam ¶limak siedzi na dzwonku i mówi:
- Ty kole¶, to przed chwil± to co to kurna mia³o znaczyæ???


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na ga³êzi wisz± sobie 3 nietoperze i rozmawiaj± ze sob±.
W pewnej chwili jeden z nich zaniemówi³ i jak sprê¿yna stan±³ g³owa
do góry.
Ci dwaj pozostali popatrzyli na siebie i jeden z nich:
"Kurcze, znowu zemdla³".


Doda: alan

2007-10-06 13:10:34

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Synek wielb³±da pyta tatê:
- Tato, po co nam s± potrzebne te garby?
- Widzisz synku kiedy przemierzamy pustynie przechowujemy w nich wodê
która jest nam potrzebna na d³uga wêdrówkê.
- A po co nam takie szerokie kopyta?
- ¯eby nam ³atwiej by³o i¶æ po piasku.
- A po co nam tak gêsta sier¶æ?
- W dzieñ chroni nas ona przed pal±cym s³oñcem, a noc± przed ch³odem na pustyni.
- Tato a po co nam to wszystko skoro my mieszkamy w ZOO?


Doda: laska

2007-10-06 13:10:34

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wchodzi zaj±czek do baru, podci±ga rêkawy i krzyczy:
- Kto zbi³ mojego brata?
- Ja! - wstaje zza sto³u nied¼wied¼. -A o co chodzi?
- A o nic, dobrze zrobi³e¶.


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi mi¶ do je¿a i mówi:
- cze¶æ je¿, co je¿???
A na to je¿:
-cze¶æ mi¶, co mi¶???


Doda: kinia

2007-10-06 13:11:14

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Siedzi zaj±czek i cos pisze. Podchodzi wilk:
- Zaj±czku, co piszesz?
- Doktorat o wy¿szo¶ci zaj±czków nad wilkami!
- Ja ci zaraz!
I za zaj±cem w krzaki. Zakot³owa³o siê i wychodzi potargany wilk.
Za nim nied¼wied¼:
- Trzeba siê by³o zapytaæ, kto jest promotorem!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:10:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wsiada zebra do taksówki a taksówkarz mówi zapnij pasy!!

Doda: atomek

2008-02-05 18:56:31

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Zabi³em 6 æmów - chwali siê Ja¶.
- Ciem - mówi tata.
- Ciapciem


Doda: gw *

2008-02-22 15:00:36

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
<<< 1 2 3 4 5 ...34 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Opisy gg - Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl

0.0086