Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

Dzwoni go¶æ do pracy:
- Szefie nie mogê dzi¶ przyj¶æ do roboty... jestem tak skacowany, ¿e i tak
nie bêdê móg³ pracowaæ, wiêc chyba wezmê zwolnienie lekarskie.
Szef na to:
- No co ty, na kaca jest super sposób. Ja zawsze jak mam kaca to proszê moj±
¿onê ¿eby zrobi³a mi laskê i potem czujê siê doskonale. Powiniene¶ to
wypróbowaæ.
- Hmm. OK spróbujê.
Po godzinie pracownik przychodzi na swoje stanowisko w pe³ni si³.
Szef podchodzi i zagaduje:
- I co, jak dzia³a mój sposób ?
- Doskonale, a w ogóle to fajn± ma szef cha³upê.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:09:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor firmy potrzebowa³ nowego pracownika. Da³ og³oszenie do pracy, jego ludzie przeegzaminowali wcze¶niej kandydatów ... a¿ zosta³o ich w koñcu 4-rech najlepszych. Aby rzeczywi¶cie wybraæ najlepszego dyrektor postanowi³ przeegzaminowaæ ich osobi¶cie. Wezwa³ wiêc ich do swojego gabinetu i posadzi³ obok siebie. 1-wszego z nich spyta³:
- Co wed³ug pana jest najszybsze na ¶wiecie?
Facet pomy¶la³ chwilê i mówi:
- To my¶l. Wpada do g³owy, nic jej nie poprzedza po prostu jest.
- ¦wietnie - komentuje naprawdê zadowolony z odpowiedzi dyrektor. Zwraca siê do 2-giego z tym samym pytaniem.
- Mrugniêcie - odpowiada kandydat - mruga siê okiem ca³y czas a nawet tego nie zauwa¿amy.
- Bardzo dobrze - mówi dyrektor i pyta 3-go. Ten mia³ wiêcej czasu wiêc starannie przygotowa³ dpowied¼:
- No wiêc w domu mojego ojca jak wyjdzie siê na zewn±trz budynku to jest tam taki mur. Jest na nim przycisk jak siê go wci¶nie to momentalnie zapala siê ¶wiat³o na ca³ej posesji. Nie ma nic szybszego ni¿ w³±czenie ¶wiat³a.
- Doskonale! A pan? - pyta 4-tego kandydata.
- Wed³ug mnie najszybsza jest sraczka.
- Co?! - pyta zdziwiony dyrektor.
- Spokojnie, ju¿ wyja¶niam. Widzi pan przedwczoraj ¼le siê poczu³em i pobieg³em do kibla. Ale zanim zd±¿y³em pomy¶leæ, mrugn±æ czy w³±czyæ ¶wiat³o zesra³em siê w gacie.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:42

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef zwalnia pracownika i na zakoñczenie mówi:
-By³e¶ dla mnie jak syn, leniwy, niewdziêczny i bezczelny.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dzwoni facet rano do swojego szefa do pracy i mówi:
- Szefie, nie mogê dzi¶ przyj¶æ do pracy.
- Ale dlaczego, co siê sta³o, jeste¶ chory?
- Sprawa jest bardziej skomplikowana, mam problem ze wzrokiem.
- Jak to? Co ci dok³adnie dolega? Masz zapalenie spojówek?
- Nie, po prostu nie widze siê dzisiaj w pracy!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmawia dwóch szefów:
- Jaki jest twój idea³ sekretarki?
- 20-letnia dziewczyna z 30-letnim do¶wiadczeniem...


Doda: kristof

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jak po japoñsku nazywa siê gabinet szefa?
- Yamahama


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef przyjmuje do pracy now± dziewczynê.
- Ile pani zarabia³a w poprzednim zak³adzie?
- 1000 z³.
- To ja z przyjemno¶ci± dam pani1500 z³.
- Z przyjemno¶ci± to ja dostawa³am 2000.


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Sekretarka odbiera telefon:
-Niestety szef jest na naradzie, ale je¶li ma pan bardzo piln± sprawê, to go obudzê.


Doda: kristof

2007-10-06 13:09:56

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor jest na wyje¼dzie s³u¿bowym. W hotelowej recepcji zwraca siê do recepcjonisty:
- Proszê dwa pokoje jedno³ó¿kowe. Jeden na pierwszym piêtrze dla mnie, a ten drugi dla
sekretarki...
- ...na trzecim. - doda³a sekretarka.
Recepcjonista podaje im jeden klucz i mówi:
- Macie tu pokój dwu³ó¿kowy na parterze.
Dyrektor z oburzeniem:
- Ale przecie¿ ja prosi³em...
Recepcjonista uprzedzaj±c jego dalszy wywód:
- Bardzo nie lubiê, gdy go¶cie w nocy biegaj± po korytarzach w pi¿amie.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W bistro rozmawia dwoch m³odych biznesmenów:
- Podobno przyj±³e¶ do pracy nowa sekretarkê?
- Owszem.
- I jeste¶ z niej zadowolony?
- Po pierwszym dniu trudno powiedzieæ.
- M³oda, ³adna?...
- Taka sobie, niczego.
- A jak siê ubiera?
- Bardzo szybko.


Doda: guru

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Spotykaj± siê dwie zaprzyja¼nione przyjació³ki:
- Dlaczego w³o¿y³a¶ minispódniczkê?
- Wole, ¿eby szef patrzy³ na moje nogi ni¿ na rêce...


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Panie kierowniku, chcia³bym z panem pogadaæ w trzy oczy...
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuje jedno oko trzeba bêdzie przymkn±æ.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kierownik: Kowalski, czy lubi pan spocone dziewczyny?
Kowalski: No, nie bardzo...
Kierownik: A ciep³± wódkê?
Kowalski: Tez nie.
Kierownik: To po jaka cholerê chce pan urlop w lipcu?


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef do sekretarki:
- Ma pani dzi¶ wolny wieczór?
- Tak, oczywi¶cie..
- To proszê siê wyspaæ i przyj¶æ jutro wcze¶nie do pracy..


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Szefie, musze dostaæ podwy¿kê!
- Oczywi¶cie, oczywi¶cie. Niech Kowalski do mnie przyjdzie w poniedzia³ek, jak jeszcze
bêdzie u nas pracowaæ...


Doda: beata

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok

0.0065