Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
<<< 1 2 3 [Losowe]
Gosuj:

Przychodzi projektant do mieszkañca, który chce mieæ ogród i mówi:
- mam tu nowy katalog, pan rzuci okiem
- nie chce mi siê wyd³ubywaæ


Doda: michal muzalewski

2008-04-04 18:57:07

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Nie lubiany szef zostawia kartkê na biurku:
- Jestem na cmentarzu.
Po powrocie zastaje dopisek:
- Niech ci ziemia lekk± bêdzie.


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Spotykaj± siê dwie zaprzyja¼nione przyjació³ki:
- Dlaczego w³o¿y³a¶ minispódniczkê?
- Wole, ¿eby szef patrzy³ na moje nogi ni¿ na rêce...


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef zwalnia pracownika i na zakoñczenie mówi:
-By³e¶ dla mnie jak syn, leniwy, niewdziêczny i bezczelny.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Panie kierowniku, chcia³bym z panem pogadaæ w trzy oczy...
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuje jedno oko trzeba bêdzie przymkn±æ.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie Kubu¶ PUCHATEK PRZEZ LAS NAGLE PATRZY
- W GÓWNO WLAZ£


Doda: OLUNIA

2007-11-20 18:37:03

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef nie ¶pi - szef odpoczywa.
Szef nie je - szef regeneruje si³y.
Szef nie pije - szef degustuje.
Szef nie flirtuje - szef szkoli personel.
Kto przychodzi do szefa ze swoimi przekonaniami - wychodzi z przekonaniami szefa.
Kto ma przekonania szefa - robi karierê.
Szanuj szefa swego - mo¿esz mieæ gorszego.
Szef nie wrzeszczy - szef dobitnie wyra¿a swoje pogl±dy.
Szef nie drapie siê w g³owê - szef rozwa¿a decyzje.
Szef nie zapomina - szef nie za¶mieca pamiêci zbêdnymi informacjami.
Szef nie myli siê - szef podejmuje ryzyko.
Szef nie krzywi siê - szef u¶miecha siê bez entuzjazmu.
Szef nie jest tchórzem - szef postêpuje roztropnie.
Szef nie jest nieukiem - szef przedk³ada twórcz± praktykê nad bezp³odn± teorie.
Szef nie bierze ³apówek - szef przyjmuje dowody wdziêczno¶ci.
Szef nie lubi plotek - szef uwa¿nie wys³uchuje opinii pracowników.
Szef nie glêdzi - szef dzieli siê swoimi refleksjami.
Szef nie k³amie - szef jest dyplomata.
Szef nie powoduje wypadków drogowych - szef ma kierowcê.
Szef nie jest uparty - szef jest konsekwentny.
Szef nie znosi wazeliniarzy - szef premiuje pracowników lojalnych.
Szef nie toleruje sitw - szef szanuje zgrane zespo³y.
Szef nie zdradza swojej zony - szef wyje¿d¿a w delegacje.
Szef siê nie spó¼nia - szefa zatrzymuj± wa¿ne sprawy.
Je¶li chcesz ¿yæ i pracowaæ w spokoju - nie wyprzedzaj szefa w rozwoju.


Doda: anonim

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Sekretarka do szefa:
-Proszê pana przyszed³ sms.
Szef na to
-Niech wejdzie.


Doda: Adi

2007-10-06 13:10:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmawia dwóch szefów:
- Jaki jest twój idea³ sekretarki?
- 20-letnia dziewczyna z 30-letnim do¶wiadczeniem...


Doda: kristof

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dzwoni go¶æ do pracy:
- Szefie nie mogê dzi¶ przyj¶æ do roboty... jestem tak skacowany, ¿e i tak
nie bêdê móg³ pracowaæ, wiêc chyba wezmê zwolnienie lekarskie.
Szef na to:
- No co ty, na kaca jest super sposób. Ja zawsze jak mam kaca to proszê moj±
¿onê ¿eby zrobi³a mi laskê i potem czujê siê doskonale. Powiniene¶ to
wypróbowaæ.
- Hmm. OK spróbujê.
Po godzinie pracownik przychodzi na swoje stanowisko w pe³ni si³.
Szef podchodzi i zagaduje:
- I co, jak dzia³a mój sposób ?
- Doskonale, a w ogóle to fajn± ma szef cha³upê.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:09:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
<<< 1 2 3 [Losowe]


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Opisy gg

0.0071