Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
<<< 1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

Co najd³u¿ej ca³uje dziennikarz?
Dupê dzia³acza PO


Doda: POwsinoga

2007-10-19 12:34:30

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef przyjmuje do pracy now± dziewczynê.
- Ile pani zarabia³a w poprzednim zak³adzie?
- 1000 z³.
- To ja z przyjemno¶ci± dam pani1500 z³.
- Z przyjemno¶ci± to ja dostawa³am 2000.


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kowalski do ¿ony:
- musisz dok³adnie sprz±taæ. Dzi¶ w szafie znalaz³em ca³y pêk pajêczyny. Zgarn±³em j± i wyrzuci³em.
A ¿ona na to:
- co¶ ty zrobi³! To by³a moja nowa sukienka na sylwestra


Doda: ziomal

2008-02-27 14:37:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Czy chory zjad³ dzisiaj rosó³??
-Tak, zjad³.
-Z apetytem??
-Nie, z makaronem
-Odpowiada ¿ona


Doda: Mika

2008-04-04 21:55:55

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Podzia³ szefów
Szefów dzielimy na 5 grup:
1. Peda³ów.
2. Superpeda³ów.
3. Antypeda³ów.
4. Peda³ów-magików.
5. Peda³ów-pirotechników.
Dlaczego?
Szef peda³ mówi: "Ja Ciê Kowalski wypierdolê..."
Szef superpeda³ mówi: "Ja Was wszystkich wypierdolê".
Szef antypeda³ mówi: "Ja siê Kowalski z Tob± pierdoliæ nie bêdê!"
Szef peda³-magik mówi: "Ja Ciê Kowalski tak wypierdolê, ¿e ty nawet nie zauwa¿ysz kiedy"
Szef peda³-pirotechnik mówi: "Ja Ciê Kowalski wypierdolê z hukiem".
P.S.
Jest jeszcze Szef peda³-McGyver: "Ja Was Kowalski wypierdolê! W kosmos go³ymi rêkami..."


Doda: Paula

2007-10-06 13:11:07

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef do podw³adnych:
-Tyle razy wam zabrania³em
paliæ w trakcie pracy!
- ¯e niby kto pracuje.


Doda: orzeszek

2007-10-24 13:00:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor firmy zaprosi³ na kawê sekretarkê, ta wziê³a do rêki fili¿ankê i chce piæ, ale odstawia j± natychmiast i mówi do dyrektora:
- proszê pana od tej kawy ¶mierdzi starym fiu...m.
Dyrektor zdziwiony w±cha i mówi:
- pani Krysiu niech pani we¼mie fili¿ankê w drug± d³oñ i pije tê kawê.


Doda: ma³y

2007-10-06 13:11:30

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jak po japoñsku nazywa siê gabinet szefa?
- Yamahama


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi szef do pracy i dzwoni jak zwykle do ¿ony. ale pomyli³ numery i dzwoni do jednego z pracowników , oni ha³asuj± . a nagle s³ychaæ g³o¶ny dzwonek 'UWAGA SZEF DZWONI'.i zapad³a cisza , szef wychodzi z gabinetu , wszyscy siedz± i sumienie pracuj±.a jedna kobieta szuka telefonu i nie mo¿e go znale¼æ, podchodzi szef i mówi 'jeste¶ zwolniona' ona podnosi g³owê i zaczyna udawaæ ¿e bluzka ma za du¿y dekolt i jej spada . szef zaprasza j± do gabinetu i s³ychaæ tylko jak sie rozbieraj±

Doda: doda

2008-05-05 23:37:34

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dzwoni facet rano do swojego szefa do pracy i mówi:
- Szefie, nie mogê dzi¶ przyj¶æ do pracy.
- Ale dlaczego, co siê sta³o, jeste¶ chory?
- Sprawa jest bardziej skomplikowana, mam problem ze wzrokiem.
- Jak to? Co ci dok³adnie dolega? Masz zapalenie spojówek?
- Nie, po prostu nie widze siê dzisiaj w pracy!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Sekretarka odbiera telefon:
-Niestety szef jest na naradzie, ale je¶li ma pan bardzo piln± sprawê, to go obudzê.


Doda: kristof

2007-10-06 13:09:56

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor firmy potrzebowa³ nowego pracownika. Da³ og³oszenie do pracy, jego ludzie przeegzaminowali wcze¶niej kandydatów ... a¿ zosta³o ich w koñcu 4-rech najlepszych. Aby rzeczywi¶cie wybraæ najlepszego dyrektor postanowi³ przeegzaminowaæ ich osobi¶cie. Wezwa³ wiêc ich do swojego gabinetu i posadzi³ obok siebie. 1-wszego z nich spyta³:
- Co wed³ug pana jest najszybsze na ¶wiecie?
Facet pomy¶la³ chwilê i mówi:
- To my¶l. Wpada do g³owy, nic jej nie poprzedza po prostu jest.
- ¦wietnie - komentuje naprawdê zadowolony z odpowiedzi dyrektor. Zwraca siê do 2-giego z tym samym pytaniem.
- Mrugniêcie - odpowiada kandydat - mruga siê okiem ca³y czas a nawet tego nie zauwa¿amy.
- Bardzo dobrze - mówi dyrektor i pyta 3-go. Ten mia³ wiêcej czasu wiêc starannie przygotowa³ dpowied¼:
- No wiêc w domu mojego ojca jak wyjdzie siê na zewn±trz budynku to jest tam taki mur. Jest na nim przycisk jak siê go wci¶nie to momentalnie zapala siê ¶wiat³o na ca³ej posesji. Nie ma nic szybszego ni¿ w³±czenie ¶wiat³a.
- Doskonale! A pan? - pyta 4-tego kandydata.
- Wed³ug mnie najszybsza jest sraczka.
- Co?! - pyta zdziwiony dyrektor.
- Spokojnie, ju¿ wyja¶niam. Widzi pan przedwczoraj ¼le siê poczu³em i pobieg³em do kibla. Ale zanim zd±¿y³em pomy¶leæ, mrugn±æ czy w³±czyæ ¶wiat³o zesra³em siê w gacie.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:42

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kierownik: Kowalski, czy lubi pan spocone dziewczyny?
Kowalski: No, nie bardzo...
Kierownik: A ciep³± wódkê?
Kowalski: Tez nie.
Kierownik: To po jaka cholerê chce pan urlop w lipcu?


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Szefie, musze dostaæ podwy¿kê, ja z tej pensji nie mogê wy¿yæ!
- Niech siê Kowalski lepiej zastanowi, jak wy¿yje bez tej pensji...


Doda: beata

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czym siê ró¿ni szef od wibratora??? Wibrator nigdy nie bêdzie prawdziwym chujem.

Doda: Tuñczyk

2008-01-24 19:08:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
<<< 1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit - Opisy gg - yczenia na Nowy Rok

0.0052