Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

Rozmawia dwóch szefów:
- Jaki jest twój idea³ sekretarki?
- 20-letnia dziewczyna z 30-letnim do¶wiadczeniem...


Doda: kristof

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi projektant do mieszkañca, który chce mieæ ogród i mówi:
- mam tu nowy katalog, pan rzuci okiem
- nie chce mi siê wyd³ubywaæ


Doda: michal muzalewski

2008-04-04 18:57:07

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Czy chory zjad³ dzisiaj rosó³??
-Tak, zjad³.
-Z apetytem??
-Nie, z makaronem
-Odpowiada ¿ona


Doda: Mika

2008-04-04 21:55:55

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do gabinetu dyrektora wpada bez pukania jego podw³adny. Wylewa dyrektorowi kawê na koszule,
pokazuje mu jêzyk, puszcza baka i wygarnia wszystko. W tym samym tez momencie do gabinetu
wpadaj± koledzy.
- Stasiu, Stasiu! To by³ ¿art, wcale nie wygra³e¶ w totka!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W bistro rozmawia dwoch m³odych biznesmenów:
- Podobno przyj±³e¶ do pracy nowa sekretarkê?
- Owszem.
- I jeste¶ z niej zadowolony?
- Po pierwszym dniu trudno powiedzieæ.
- M³oda, ³adna?...
- Taka sobie, niczego.
- A jak siê ubiera?
- Bardzo szybko.


Doda: guru

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi szef do pracy i dzwoni jak zwykle do ¿ony. ale pomyli³ numery i dzwoni do jednego z pracowników , oni ha³asuj± . a nagle s³ychaæ g³o¶ny dzwonek 'UWAGA SZEF DZWONI'.i zapad³a cisza , szef wychodzi z gabinetu , wszyscy siedz± i sumienie pracuj±.a jedna kobieta szuka telefonu i nie mo¿e go znale¼æ, podchodzi szef i mówi 'jeste¶ zwolniona' ona podnosi g³owê i zaczyna udawaæ ¿e bluzka ma za du¿y dekolt i jej spada . szef zaprasza j± do gabinetu i s³ychaæ tylko jak sie rozbieraj±

Doda: doda

2008-05-05 23:37:34

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef przyjmuje nowego pracownika:
- W naszym zak³adzie obowi±zuj± dwie zasady. Pierwsza to czysto¶æ. Czy wytar³ Pan buty
przed wej¶ciem do gabinetu?
- Oczywi¶cie.
- Druga to prawdomówno¶æ. Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki.


Doda: tytus

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dzwoni go¶æ do pracy:
- Szefie nie mogê dzi¶ przyj¶æ do roboty... jestem tak skacowany, ¿e i tak
nie bêdê móg³ pracowaæ, wiêc chyba wezmê zwolnienie lekarskie.
Szef na to:
- No co ty, na kaca jest super sposób. Ja zawsze jak mam kaca to proszê moj±
¿onê ¿eby zrobi³a mi laskê i potem czujê siê doskonale. Powiniene¶ to
wypróbowaæ.
- Hmm. OK spróbujê.
Po godzinie pracownik przychodzi na swoje stanowisko w pe³ni si³.
Szef podchodzi i zagaduje:
- I co, jak dzia³a mój sposób ?
- Doskonale, a w ogóle to fajn± ma szef cha³upê.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:09:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie Kubu¶ PUCHATEK PRZEZ LAS NAGLE PATRZY
- W GÓWNO WLAZ£


Doda: OLUNIA

2007-11-20 18:37:03

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmowa dwoch dyrektorów:
- Wiesz, ostatnio kupi³em sobie automatyczna sekretarkê. No mowie ci,
super! Wygl±da jak kobieta, i to taka, za która mê¿czy¼ni siê na pla¿y
ogl±daj±, a ile potrafi!
- No to pokaz to cudo.
To ten go zaprosi³ do gabinetu. Wchodzi sekretarka, fakt, laska ze hej,
no i pyta czego siê napij±. Jeden za¿yczy³ sobie kawy drugi herbaty. No
i za chwile patrz±, a ona nalewa z jednego palca kawê, z drugiego
herbatê (mia³a wbudowany ekspres do kawy i herbaty). Dyrektor
podyktowa³ jej tekst - za chwilkê pod³±czy³a siê do drukarki i mia³
wydruk. itd. Po pewnym czasie zadzwoni³ telefon, no i dyr. w³a¶ciciel sekretarki
mówi do kumpla:
- Wiesz, musze odebraæ, a ty mo¿esz wypróbowaæ co jeszcze ona potrafi.
Wyszed³, rozmawia przez telefon, nagle po paru minutach s³yszy potworny
wrzask.
- Rany julek, zapomnia³em mu powiedzieæ, ze ona ma w d*.*ie temperówkê do o³ówków!!!


Doda: beata

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Chcê rozmawiaæ z dyrektorem!
- Dyrektora nie ma.
- Przecie¿ przed chwil± widzia³em go w oknie?
- Dyrektor te¿ pana widzia³.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dyrektor firmy do przebywaj±cego na wczasach pracownika napisa³ pismo:
- PPPPPPP
W odpowiedzi otrzyma³ list od tego pracownika:
- DUPA
Po powrocie dyrektor zaprasza go na dywanik...
- To ja pisze elegancko Po Przyznan± Premiê Proszê Przyjechaæ Poci±giem Pospiesznym, a Pan
mi tu wulgaryzmy?
- Ja? Ale¿ jak? Ja odpisa³em Dziêkujê Uprzejmie Przyjadê Autobusem.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Szef przyjmuje do pracy now± dziewczynê.
- Ile pani zarabia³a w poprzednim zak³adzie?
- 1000 z³.
- To ja z przyjemno¶ci± dam pani1500 z³.
- Z przyjemno¶ci± to ja dostawa³am 2000.


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:52

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Panie kierowniku, chcia³bym z panem pogadaæ w trzy oczy...
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuje jedno oko trzeba bêdzie przymkn±æ.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Podzia³ szefów
Szefów dzielimy na 5 grup:
1. Peda³ów.
2. Superpeda³ów.
3. Antypeda³ów.
4. Peda³ów-magików.
5. Peda³ów-pirotechników.
Dlaczego?
Szef peda³ mówi: "Ja Ciê Kowalski wypierdolê..."
Szef superpeda³ mówi: "Ja Was wszystkich wypierdolê".
Szef antypeda³ mówi: "Ja siê Kowalski z Tob± pierdoliæ nie bêdê!"
Szef peda³-magik mówi: "Ja Ciê Kowalski tak wypierdolê, ¿e ty nawet nie zauwa¿ysz kiedy"
Szef peda³-pirotechnik mówi: "Ja Ciê Kowalski wypierdolê z hukiem".
P.S.
Jest jeszcze Szef peda³-McGyver: "Ja Was Kowalski wypierdolê! W kosmos go³ymi rêkami..."


Doda: Paula

2007-10-06 13:11:07

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0081